Nuo 2019 metų sausio 1 d. įsigalios Vilniaus universiteto atvirosios prieigos prie mokslo (meno) ir studijų darbų nuostatai

https://www.vu.lt/site_files/Senatas_Taryba/S-2017-11/VU_atvirosios_prieigos_nuostatai.pdf

Vilniaus universiteto senato 2017 m. lapkričio 21 d. nutarimu (Nr. S -2017-11-2) buvo patvirtinti Vilniaus universiteto atvirosios prieigos prie mokslo (meno) ir studijų darbų nuostatai. Jie įtvirtino VU akademinei bendruomenei taikomus atvirosios prieigos įgyvendinimą skatinančius studijų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir publikacijų įkėlimo į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinę sistemą (eLABa) reikalavimus ir rekomendacijas publikavimui.

„Universiteto akademinės bendruomenės nariai registruoja visą savo mokslinę, meninę ar studijoms skirtą produkciją eLABa ir pateikia ją viešai prieigai, vadovaudamiesi šiais nuostatais ir VU elektroninių dokumentų įkėlimo į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinę sistemą tvarkos aprašu bei laikydamiesi juos remiančių organizacijų ar kitų šaltinių reikalavimų ar rekomendacijų dėl atvirosios prieigos ir nepažeisdami autorių ir kitų turtinių teisių“. 

Mokslinės informacijos pasiekiamumas per internetą yra ypatingai aktualus mokslininkams – ir kaip reikšmingas mokslinių tyrimų finansavimo šaltinis, ir kaip mokslinių darbų sklaidos kanalas. Be to, VU akademinių darbuotojų atestavimo metu į publikacijų sąrašą, pateikiamą priėmimo - atestacijos komisijai, įtraukiami tik tie moksliniai straipsniai ir konferencijų medžiaga, kurie yra įkelti į eLABa PDF formatu. 

Universiteto biblioteka teikia  VU atvirosios prieigos prie mokslo (meno) ir studijų darbų nuostatų įgyvendinimui reikalingą informacinę ir konsultacinę pagalbą. Todėl daugiau informacijos apie mokslinės, meninės ar studijoms skirtos produkcijos pateikimą viešai prieigai galima rasti VU bibliotekos svetainėje ir specialioje atmintinėje:

https://biblioteka.vu.lt/mokslui-ir-studijoms/moksline-komunikacija

https://biblioteka.vu.lt/files/atvirosios_prieigos_atmintine_2018.pdf).

Suinteresuoti asmenys gali kreiptis į VU Kauno fakulteto registratorius eLABA: Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos instituto administratorę Vaidilutę Kaminskienę (el. p. ).

Visus VU bendruomenės narius atvirosios prieigos klausimais konsultuoja VU bibliotekos informacijos vadybininkė Emilija Kučinskaitė iš Mokslinės informacijos ir duomenų skyriaus (el. p. arba tel. (8 5) 219 5062.

Vilniaus universiteto Kauno fakulteto rinkimų komisija skelbia, kad prasidėjo kandidatų į Kauno fakulteto (toliau — KnF) tarybą kėlimas. KnF taryba sudaroma ketveriems metams.

Rinkimai į Kauno fakulteto tarybą vyks VU KnF dekanate (Muitinės g. 8, Kaunas) 2019 m. vasario 6 d.  9:00 – 12:00 val., 13:00 – 17:00 val.

Vilniaus universiteto Kauno fakultetas skelbia viešą konkursą Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos instituto (toliau – VU KnF SMTII) direktoriaus pareigoms užimti (kadencijos trukmė – 5 metai).

Konkurse gali dalyvauti nepriekaištingos reputacijos asmenys, turintys socialinių, fizinių ar technologijos mokslų daktaro laipsnį ir vykdantis mokslinius tyrimus socialinių, fizinių ar technologijos mokslų srityse, kadencijos pirmąją dieną dar nepasiekę įstatymų nustatytos pensinio amžiaus ribos.

Kandidato į direktoriaus pareigas veikla turi rodyti, kad jis suvokia Vilniaus universiteto ir Kauno fakulteto misiją, puoselėja Universiteto vertybes, yra motyvuotas rūpintis Kauno fakulteto veiklos kokybe ir turi žinių, patirties bei gebėjimų, reikalingų direktoriaus pareigoms vykdyti.

 

Kandidatai į VU KnF SMTII direktoriaus pareigas turi iki 2018 m. gruodžio 27 d. 16:00 val. (vietos laiku) Kauno fakulteto rinkimų komisijai (Dekanatas (1.1.01. kab.), Muitinės g. 8, Kaunas, priėmimo laikas 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 val.) užklijuotame voke pateikti šiuos dokumentus lietuvių kalba:

  1. Prašymą dalyvauti VU KnF SMTII direktoriaus viešame konkurse (prašymo formą rasite čia);
  2. Kandidato asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Kandidatui suteiktą mokslo laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. Gyvenimo aprašymą (CV), kuriame būtų atskleista Kandidato pedagoginė, vadybinė patirtis bei pateikta informacija apie vykdytus ir vykdomus mokslinius tyrimus socialinių, fizinių ar technologijos mokslų srityse;
  5. Kandidato veiklos, jį išrinkus VU KnF SMTII direktoriumi, programą, kurioje būtų atskleisti prioritetiniai VU KnF SMTII tikslai, esminiai struktūros, finansinio stabilumo, mokslinės ir pedagoginės veiklos raidos klausimai Vilniaus universiteto misijos bei išorinių tendencijų kontekste. Rekomenduojama programos teksto apimtis – iki 1000 žodžių.

Kandidatų gyvenimo aprašymai (CV) ir veiklos programos bus skelbiamos Kauno fakulteto interneto svetainėje kartu su kandidatų į SMTII direktoriaus pareigas sąrašu.

Rinkimų eiga:

  1. Kandidatų į VU KnF SMTII direktoriaus pareigas programų pristatymas VU KnF SMTII bendruomenei 2019 m. sausio 2 – 11 d.
  2. 2019 m. sausio 11 d. 16:00 val. baigiasi kandidatūrų į VU KnF SMTII direktoriaus pareigas atsiėmimo terminas.
  3. VU KnF SMTII direktorių 2019 m. sausio 17 d. (išankstinis balsavimas – 2019 m. sausio 15 d.) slaptu balsavimu rinks Vilniaus universiteto Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys VU KnF SMTII mokslo darbuotojai ir dėstytojai.

Iš Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos instituto nuostatų:

  1. DIREKTORIUS:

24.1.      atsako už vadovavimą Institutui bei už Instituto veiklos plano įgyvendinimą, vadovaujantis KnF strateginiu veiklos planu;

24.2.      atsako, kad Instituto veikla atitiktų Statuto, KnF ir Instituto nuostatų, kitų teisės aktų reikalavimus;

24.3.      atsako už bendrą Instituto studijų programų ir mokslinių tyrimų efektyvumą bei Instituto raidos kokybę;

24.4.      koordinuoja veiklą su profilinių studijų programų komitetais, kad būtų užtikrinta vykdomų mokslinių tyrimų, eksperimentinės, socialinės, kultūrinės ir technologinės plėtros, meno kūrybos bei inovacinės veiklos programų sąsaja su studijomis, tarptautinis bendradarbiavimas;

24.5.      rengia ir teikia Tarybai tvirtinti Instituto veiklos planą ir jo kasmetines pataisas; organizuoja priemones, telkia išteklius ir kuria paskatas, būtinas vykdyti Instituto veiklos planą; kontroliuoja ir reguliuoja plano vykdymo eigą bei atsako už plano įgyvendinimo kokybę;

24.6.      kasmet rengia ir pateikia Dekanui Instituto veiklos metinę ataskaitą per pirmąjį naujų kalendorinių metų mėnesį;

24.7.      teikia siūlymus Tarybai dėl Instituto nuostatų pakeitimų;

24.8.      siūlo Dekanui teikti Tarybai klausimus dėl Instituto administracinio padalinio teisių neturinčių organizacinių darinių steigimo ir (arba) likvidavimo;

24.9.      teikia siūlymus dėl Instituto mokslinių tyrimų, eksperimentinės, socialinės, kultūrinės ir technologinės plėtros bei inovacinės veiklos programų;

24.10.    teikia Dekanui siūlymus dėl studijų ir mokslinį darbą Institute reglamentuojančių taisyklių;

24.11.    teikia Dekanui siūlymus dėl konkursų į mokslines ir pedagogines pareigas bei siūlymus priimti į darbą ir (arba) atleisti iš darbo Instituto darbuotojus;

24.12.    teikia siūlymus Dekanui skirti Instituto darbuotojams paskatinimus ir (arba) drausmines nuobaudas;

24.13.    užtikrina Instituto darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;

24.14.    organizuoja ir užtikrina teisėtą bei racionalų Institutui skirtų lėšų ir turto naudojimą laikantis KnF pajamų ir išlaidų metinės sąmatos;

24.15.    inicijuoja sutarčių, reikalingų Instituto vykdomai mokslo ir studijų veiklai, sudarymą, ir užtikrina Instituto iniciatyva sudarytų sutarčių vykdymą;

24.16.    vykdo kitas Universiteto teisės aktuose šakinio akademinio padalinio vadovui priskirtas funkcijas bei atlieka kitas šakinio akademinio padalinio vadovui būdingas pareigas.

  1. Įgyvendindamas Instituto veiklos planą, jam priskirtas funkcijas ir pavestas užduotis, Direktorius pagal kompetenciją leidžia įsakymus ir duoda nurodymus Instituto darbuotojams.

26.     Direktoriaus įgaliojimai nutrūksta pasibaigus kadencijai arba atsistatydinus. Direktorius turi nedelsdamas atsistatydinti, jei Taryba paprastąja balsų dauguma pritaria Dekano pareikštam nepasitikėjimui. Jei nepasitikėjimą Direktoriumi pareiškia daugiau nei du trečdaliai visų rinkimų teisę turinčių Instituto darbuotojų, Dekanas gali siūlyti Taryboje svarstyti nepasitikėjimo Direktoriumi klausimą. Jei Direktorius, kuriuo nepasitikėjimą pareiškė Instituto darbuotojai arba Dekanas, Tarybai priėmus atitinkamą sprendimą nedelsdamas neatsistatydina, darbo sutartis su juo nutraukiama dėl šio punkto ir Statuto 24 straipsnio 4 dalies pažeidimo, kuris prilyginamas šiurkščiam darbo pareigų pažeidimui.

Dzukijos magyro foto 1Po paskaitos apie šeimos verslą, kurioje Vilniaus universitete Kaune lankėsi „Dzūkų Magyras“vadovas Valius Čepanonis, įspūdžiais dalijasi VU Kauno fakulteto Verslo valdymo studijų programos III kurso studentai.  VU KnF Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos instituto profesorės dr. Astos Mikalauskienės iniciatyva, lapkričio viduryje jie turėjo galimybę sėkmingo verslo istoriją išgirsti iš pirmųjų lūpų – nuosavą verslą įkūrusio individualios įmonės vadovo iš Dzūkijos.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos