Mokslininkai

Institutas

Pavardė, vardas

Pareigos

Moksliniai interesai

Ekonomikos, finansų ir vadybos institutas

Bartkutė Rasa

Lektorė dr.

Kultūros ir kūrybinės industrijos, strateginis valdymas

Darnus vystymasis

Meno antreprenerystė

Čiegis Remigijus

Profesorius dr.

Darnus ekonomikos vystymasis

Aplinkos ekonomika

Ekonominė plėtra

Miestų ir regionų plėtra

Aplinkos vadyba

Freitakas Eduardas

Docentas dr.

Finansai, Bankininkystė

Finansų rinkos ir institucijos

Gipienė Gailutė

Docentė dr.

Finansinė apskaita

Mokesčiai

Griesienė Ingrida

Asistentė dr.

Meno rinkodara

Neuromarketingas

Strateginis marketingo valdymas

Vartotojų elgsena

Darnus vystymasis

Paslaugų marketingas

Jasinskas Edmundas

Profesorius dr.

Valstybės finansinės paramos vertinimas

Konkurencingumo vertinimas

Inovacijų ir žinių valdymas

Įmonių darnaumo vertinimas

Besimokančios organizacijos

Jurėnienė Virginija

Profesorė dr.

Lyčių studijos

Kultūros studijos

Turizmo ir paveldo studijos

Kanapickienė Rasa

Profesorė dr.

Finansai

Investicijos

Apskaita

Kiaušienė Ilona

Docentė dr.

Darbo rinka

Lyčių lygybės įgyvendinimas

Institucinių pokyčių valdymas

Darnus vystymasis

Klimaitienė Rūta

Docentas dr.

Valdymo apskaita

Kaštų apskaita

“Beyond Budgeting” sistema

Mikalauskienė Asta

Profesorius dr.

Darnus vystymasis

Ekonominių procesų analizė ir vertinimas

Verslo strategijos

Novelskaitė Aurelija

Docentė dr.

Socialinių tyrimų metodologija

Tyrimų etika

Organizacijų sociologija

Meno sociologija

Lyčių sociologija

Mokslo sociologija

Profesijų sociologija

Organizacinis novatoriškumas

Inovacijos

Pučėtaitė Raminta

Docentė dr.

Organizacijų etika

Organizacijų/įmonių socialinė atsakomybė

Organizacinis pasitikėjimas

Vertybių vadyba

Žmogiškųjų išteklių vadyba

Pušinaitė-Gelgotė Rasa

Docentė dr.

Darnios inovacijos

Aplinkos ekonomika ir vadyba

Darnus vystymasis

Darni energetika

Socialinė atsakomybė

Ramanauskaitė Agnė

Lektorė dr.

Įmonės intelektinio kapitalo vertinimas, apskaita ir atskaitomybė

Apmokestinimo teoriniai ir praktiniai aspektai

Audito teorija ir praktika

Rimkutė Audronė

Docentė dr.

Kultūros politika

Kultūros ir mokslo sociologija

Socialinė epistemologija

Romeika Giedrius

Asistentas dr.

Marketingo valdymas

Verslo procesų vadyba

SVV organizavimas

Rudžionienė Kristina

Profesorė dr.

Finansinė apskaita

Finansinės apskaitos teorijos

Apskaitos informacijos atskleidimas

Šarkiūnaitė Ingrida

Docentė dr.

Žmogiškųjų išteklių valdymas

Tarptautinis žmogiškųjų išteklių valdymas

Mokslinių tyrimų metodologija

Šikšnelytė Indrė

Lektorė dr.

Darni plėtra

Energetikos politika

Globalizacija

Visuotinė kokybės vadyba

Inovacijos ir efektyvumas

Verslumas

Špicas Renatas

Asistentas dr.

Kredito rizika

Kooperatinė bankininkystė

Įmonių veiklos analizė

Štreimikienė Dalia

Profesorė dr.

Darnus vystymasis

Darnus energetikos vystymasis

Klimato kaitos švelninimo politika

Darnumo vertinimo metodai ir jų taikymas

Tamulienė Vilma

Docentė dr.

Marketingas

Marketingo tyrimai

Vartotojų elgsena

Socialinis-etinis marketingas

Ekologinis marketingas

Socialinė atsakomybė versle

Valukonis Mantas

Asistentas dr.

Rizikos vertinimas ir valdymas

Investavimas ir vertybiniai popieriai

Finansų rinkos

Urbonienė Aistė

Docentė dr.

Komunikacija

Lyčių stereotipai ir profesinės motyvacijos raiška

Kultūros organizacijų vadyba

Kalbų, literatūros ir vertimo studijų institutas

Aliūkaitė Daiva

Profesorė dr.

Geolingvistika

Perceptyvioji dialektologija

Sociolingvistika

Kognityvioji lingvistika

Liaudies lingvistika

Alosevičienė Eglė

Asistentė dr.

Lingvistinė semantika ir pragmatika

Tarpkultūrinė komunikacija

Audiovizualinis vertimas (ypač garsinis vaizdavimas)

Bankauskaitė - Sereikienė Gabija

Profesorė dr.

XX amžiaus pradžios ir pirmosios pusės literatūra

Modernizmas

Pirmosios Lietuvos respublikos periodika ir reklama

Literatūros teorijos ir metodai, literatūros kritika

Moteris kultūros istorijoje

Kalbos ir literatūros didaktika

Bendroji komunikacija

Kalbėjimo menas

Baranauskienė Rita

Docentė  dr.

Sintaksinė semantika

Funkcinė gramatika

Valentingumo teorija

Lietuvių kalbos kultūra

Kalbos planavimas, stilistika

Lingvistinė pragmatika

Reklamos kalba

Bartkuvienė Inga

Asistentė dr.

Vokiečių šiuolaikinė literatūra

Hermeneutika

Biržietienė Skirmantė

Docentė dr.

Klasikinė retorika

Reklamos retorika

Romėnų literatūra

Klasikinė filologija

Droessiger Hans Harry

Profesorius dr.

Kognityvinė lingvistika

Semantika

Vertimo teorijos ir praktika

Tarpkulturinė komunikacija

Audiovizualinis vertimas

Gabrėnaitė Eglė

Lektorė dr.

Paveikioji komunikacija ir propaganda

Lingvistinė ir stilistinė 

diskurso analizė

Kalbos kultūra

Grigaitis Mindaugas

Asistentas dr.

XX amžiaus antrosios pusės proza

Literatūros teorijos ir metodai

Literatūros kritika

Postmodernizmas

Literatūros antropologija

Kultūros studijos

Juzelėnienė Saulutė

Docentė dr.

Kognityvinė lingvistika

Leksinė semantika

Lingvistinė pragmatika

Semiotika

Reklamos kalba

Kerevičienė Jurgita

Docentė dr.

Lingvistinė tipologija

Gramatiniai tyrimai

Kognityvinė lingvistika

Psicholingvistika

Vertimas

Verstinių tekstų redagavimas

Audiovizualinis vertimas

Edukologija

Keturakienė Eglė

Docentė dr.

XIX a. – XX a. lietuvių literatūra (ypač poezija ir novelė) ir jos kontekstai

Literatūros teorijos, ypač komparatistikos tyrimai

Modernioji lietuvių novelė

Keturakis Saulius

Docentas dr.

Literatūros ir kino sąveika

Nelinijinis naratyvas

Naratyvo transformacijos naujosiose medijose

Koverienė Indrė

Asistentė dr.

Audiovizualinis vertimas (dubliavimas)

Anglų ir lietuvių kalbų fonetika

Technologijomis grįstas mokymas

Nuotolinis mokymas

Krasnovas Aleksandras

Profesorius dr.

Literatūros teorija

Pasakojimo teorija

Hermeneutika ir recepcijos teorija

Literatūros kritika

Prozos interpretacija

Mitokritika

Krūminienė Jadvyga

Profesorė dr.

Mitopoetika ir teopoetika literatūroje

Baroko literatūra

Literatūrinis vertimas

Filmo dialogas ir audiovizualinis vertimas

Polisemiotinio teksto problemos

Hermeneutika ir literatūra

Semiotiniai literatūros ir vertimo tyrimai

Kudirka Robertas

Docentas dr.

Eksperimentinė fonetika

Vertimo teorija

Leksikologija

Lanza Stefano

Docentas dr.

Italų kalba

Leksikologija

Romanų filologija

Lotynų kalba

Linkevičiūtė Vilma

Asistentė dr.

Kognityvinė lingvistika

Diskurso analizė

Politinė lingvistika

Mickienė Ilona

Docentė dr.

Onomastika

Leksikologija

Etimologija

Žodžių daryba

Etnolingvistika

Mikulėnienė Danguolė

Profesorė dr.

Geolingvistika

Kalbos istorija

Tarmėtyros istorija

Nemickienė Živilė

Docentė dr.

Fonetika, Morfologija

Morfonologija

Leksikologija

Vertimas

Specialybės/Profesinė anglų kalba

Niedzviegienė Laura

Asistentė dr.

Audiovizualinis vertimas (garsinis vaizdavimas,

vaizdo žaidimų vertimas ir lokalizacija)

Taikomoji lingvistika (automatizuotas vertimas (CAT), kompiuterizuotas kalbų mokymasis (CALL))

Kognityvinė lingvistika:

konceptualioji metafora ir metonimija

Radavičiūtė Jūratė

Asistentė dr.

Šiuolaikinė anglų literatūra

Lingvistinis kraštovaizdis

Užsienio kalbų dėstymo metodika

Radzevičienė Sigutė

Profesorė dr.

Skandinavistika

Literatūrologija

Rumšienė Goda

Docentė dr.

Tarpkultūrinė komunikacija ir vertimas

Neverbalinė komunikacija

Pragmatiniai ir semantiniai kalbos aspektai

Vertimo teorija ir praktika

Sociolingvistika ir kultūrologija

Satkauskaitė Danguolė

Profesorė dr.

Vertimas raštu ir žodžiu

Audiovizualinis vertimas

Lingvistinė pragmatika

Semantika

Solomonik-Pankrašova Tatjana

Profesorė dr.

Anglų-saksų literatūra

Vertimas Ankstyvųjų Viduramžių epochoje

Ankstyvųjų Viduramžių hermeneutika

Mistinė teologija

Lyginamoji mitologija ir lyginamoji poetika

Stepukonienė Inga

Docentė dr.

Lyginamoji literatūra

Literatūrinė baltistika

Slavų literatūros

Lietuvių spaudos istorija

Vakarų Europos ir lietuvių romano žanras

Lituanistikos pedagogika

Šarkauskienė Skirmantė

Profesorė dr.

Senoji Lietuvos literatūra

Lotyniškoji Europos ir LDK literatūra

Kognityvinė poetika

Retorika

Multimodalinė stilistika

Šležaitė Indrė

Lektorė dr.

Modernioji literatūra

Hermenutika

Ulvydienė Loreta

Profesorė dr.

Audiovizualinis vertimas, vertimas žodžiu (sinchrininis, nuoseklusis, vertimas iš lapo)

Amerikiečių literatūra

Tarpkultūrinė komunikacija

Hermeneutika

Vengalienė Dovilė

Docentė dr.

Kognityvinė lingvistika (metaforos, humoras, reklama,blendingas)

Teksto analizė

Verslo anglų kalba

Taikomosios informatikos institutas

Ambraziūnas Martas

Asistentas dr.

Operacinės sistemos

Mmobiliųjų įrenginių programavimo technologijos

Astromskis Paulius

Asistentas dr.

Kibernetinės saugos teisinis reglamentavimas, verslo sutarčių ir įmonių teisė

Vartojimo kreditavimo santykiai

Civilinė teisė

Bikulčienė Liepa

Docentė dr.

Taikomoji matematika

Signalų matematinės analizės metodai

Butleris Rimantas

Profesorius dr.

Informacinių sistemų projektavimas

Duomenų modeliavimas ir duomenų bazės

Reikalavimų inžinerija

Danielienė Renata

Asistentė dr.

Kompiuterinis raštingumas ir naujų testavimo metodų tyrimai

Automatizuoto testavimo bazių projektavimas

Projektų valdymas, ECDL programos sklaida ir plėtra Lietuvoje

Dilijonas Darius

Lektorius dr.

BIG DATA

Realaus laiko analitikos sistemos

IoT (daiktų internetas)

Driaunys Kęstutis

Docentas dr.

Informacinių sistemų saugumas ir patikimumas

Dirbtinis intelektas

Šnekos atpažinimo sistemos

Krikščiūnienė Dalia

Profesorė dr.

Intelektinės analizės taikymas ir tyrimai finansinės

Bankinės informacijos ir finansinių rinkų efektyvumui vertinti

Kompiuterizuota apskaita

Valdymo apskaitos IS

BIG DATA-didelių duomenų srautų analitika marketingo, socialinių tinkle

E-bankų, finansų rinkų srityse

Lopata Audrius

Profesorius dr.

Vartotojo reikalavimų specifikavimas

Žiniomis grindžiama informacijos sistemų inžinerija

CASE įrankiai

Masteika Saulius

Docentas dr.

Dirbtinio intelekto sistemų algoritmų kūrimas ir tyrimai

Intelektinių metodų taikymai finansinių rinkų ir ekonominių sistemų modeliavimui

Skaitmeninė reklama

Moskaliova Vera

Asistentė dr.

Netvarių ekonominių reiškinių logistinė analizė

Ekonominiai burbulai

Finansinės piramidės

Rudžionis Vytautas Evaldas

Docentas dr.

Šnekamosios kalbos atpažinimas

Signalų apdorojimas

Natūralios kalbos apdorojimas

Mašininis mokymasis ir statistinis klaisifikavimas

Dirbtinis intelektas

Sakalauskas Virgilijus

Profesorius dr.

Intelektiniai skaitiniai metodai

Finansinių rinkų tyrimai

Didelių duomenų bazių analizė

Statistiniai matematiniai modeliai

Klasifikavimo ir klasterizavimo metodai

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos