Mokslininkai

 

Institutas

Pavardė, vardas

Pareigos

Moksliniai interesai

 

Kalbų, literatūros ir vertimo studijų institutas

Abraitienė Lina

Jaunesn. asistentė dr., doktorantė

Audiovizualinis vertimas

Subtitravimas (subtitling)

Surtitravimas (surtitling)

Persakymas (respeaking)

Vertėjo darbo etikos kodeksas ir jo reglamentavimas

Inovatyvūs kalbų mokymo(si) metodai

Pasiekimų vertinimas alternatyvaus ugdymo procese

 

Aliūkaitė Daiva

Profesorė dr.

Geolingvistika

Perceptyvioji dialektologija

Sociolingvistika

Kognityvioji lingvistika

 

Astrauskienė Jurgita

Lektorė

Audiovizualinis vertimas

Dubliavimas

Vertimas ir kultūra, literatūra

 

Alosevičienė Eglė

Asistentė dr.

Tarpkultūrinė komunikacija

Audiovizualinis vertimas (garsinis vaizdavimas, daugiakalbiai filmai, kultūrinių reikšmių vertimas)

 

Bankauskaitė Gabija

Profesorė dr.

XX amžiaus pradžios ir pirmosios pusės literatūra

Modernizmas

Pirmosios Lietuvos Respublikos periodika ir reklama

Literatūros kritika

Kalbėjimo menas

Kalbos ir literatūros didaktika

Moteris kultūros istorijoje

 
 

Baranauskienė Rita

Docentė  dr.

Sintaksinė semantika

Funkcinė gramatika

Valentingumo teorija

Lietuvių kalbos kultūra

Kalbos planavimas, stilistika

Lingvistinė pragmatika

Reklamos kalba

 

Biržietienė Skirmantė

Docentė dr.

Klasikinė retorika

Reklamos retorika

Antikinė literatūra

Klasikinė filologija

Kūrybinis rašymas

 

Droessiger Hans Harry

Profesorius dr.

Kognityvinė lingvistika

Semantika

Vertimo teorijos ir praktika

Tarpkulturinė komunikacija

Audiovizualinis vertimas

 

Gabrėnaitė Eglė

Asistentė dr.

Lingvistinė stilistika

Retorika

Norminamoji kalbotyra

Propagandinė komunikacija

 

Gibavičienė Gabrielė

Doktorantė

Kelionių literatūra

Žanro tyrimai

Retorika

Topika

 

Juzelėnienė Saulutė

Docentė dr.

Kognityvinė lingvistika

Leksinė semantika

Lingvistinė pragmatika

Semiotika

Reklamos kalba

Intersemiotinis vertimas

 

Kerevičienė Jurgita

Docentė dr.

Lingvistinė tipologija

Gramatiniai tyrimai

Kognityvinė lingvistika

Psicholingvistika

Vertimas

Verstinių tekstų redagavimas

Audiovizualinis vertimas (subtitravimas ir subtitravimas kurtiesiems ir neprigirdintiesiems)

Edukologija

 

Keturakienė Eglė

Docentė dr.

XIX a. – XX a. lietuvių literatūra (ypač poezija ir novelė) ir jos kontekstai

Literatūros teorijos, ypač komparatistikos tyrimai

Modernioji lietuvių novelė

 

Koverienė Indrė

Asistentė dr.

Audiovizualinis vertimas (dubliavimas)

Anglų ir lietuvių kalbų fonetika

Vizualinė fonetika

Technologijomis grįstas mokymas

Nuotolinis mokymas

 

Krūminienė Jadvyga

Profesorė dr.

Mitopoetika ir teopoetika literatūroje

Baroko literatūra

Literatūrinis vertimas

Filmo dialogas ir audiovizualinis vertimas

Polisemiotinio teksto problemos

Hermeneutika ir literatūra

Semiotiniai literatūros ir vertimo tyrimai

 

Kudirka Robertas

Docentas dr.

Eksperimentinė fonetika

Vertimo teorija

Leksikologija

 

Linkevičiūtė Vilma

Asistentė dr.

Kognityvinė lingvistika

Sociolingvistika

Diskurso analizė

Politinė lingvistika

 

Mickienė Ilona

Docentė dr.

Onomastika

Leksikologija

Etimologija

Žodžių daryba

Etnolingvistika

 

Mikulėnienė Danguolė

Profesorė dr.

Geolingvistika

Kalbos istorija

Tarmėtyros istorija

 

Merkytė-Švarcienė Erika

Doktorantė

Geolingvistika

Perceptyvioji dialektologija

Sociolingvistika

 

Nemickienė Živilė

Docentė dr.

Fonetika, Morfologija

Morfonologija

Leksikologija

Vertimas

Specialybės/Profesinė anglų kalba

 
 

Niedzviegienė Laura

Docentė dr.

Garsinis vaizdavimas

Vaizdo žaidimų vertimas ir lokalizacija

Automatizuotas vertimas (CAT)

Kompiuterizuotas kalbų mokymasis (CALL)

Kognityvinė lingvistika

 

Radavičiūtė Jūratė

Asistentė dr.

Šiuolaikinė anglų literatūra

Lingvistinis kraštovaizdis

Užsienio kalbų dėstymo metodika

 

Radzevičienė Sigutė

Profesorė dr.

Skandinavistika

Literatūrologija

 

Satkauskaitė Danguolė

Profesorė dr.

Audiovizualinis vertimas

Dubliavimas

Vertimo istorija

Multimodalumas

Lingvistinė pragmatika

Semantika

 

Stepukonienė Inga

Vyresn. mokslo darbuotoja, dr.

Lyginamoji literatūra

Literatūrinė baltistika

Slavų literatūros

Lietuvių spaudos istorija

Vakarų Europos ir lietuvių romano žanras

Lituanistikos pedagogika

 

Šarkauskienė Skirmantė

Profesorė dr.

Senoji Lietuvos literatūra

Lotyniškoji Europos ir LDK literatūra

Kognityvinė poetika

Retorika

Verbalinė ir multimodalinė stilistika

Hermeneutika

Tekstologija

 

Šležaitė Indrė

Lektorė dr.

Modernioji anglų literatūra

Hermeneutika

Komparatyvistika

 

Triaušytė Monika

Doktorantė

Perceptyvioji dialektologija

Nuostatų sociolingvistika

 

Ulvydienė Loreta

Profesorė dr.

Audiovizualinis vertimas, vertimas žodžiu (sinchroninis, nuoseklusis vertimas, vertimas iš lapo)

Subtitravimas, Subtitravimas neprigirdintiesiems;

Užklotinis vertimas

Amerikiečių literatūra

Tarpkultūrinė komunikacija

Semiotika

Intersemiotinis vertimas

Hermeneutika

 

Vengalienė Dovilė

Docentė dr.

Kognityvinė lingvistika (metaforos, humoras, reklama, blendingas)

Teksto analizė

Verslo anglų kalba

 

Institutas

Pavardė, vardas

Pareigos

Moksliniai interesai

Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos institutas

Ambraziūnas Martas

Asistentas dr.

Operacinės sistemos

Mobiliųjų įrenginių programavimo technologijos

Aniūnas Povilas

Asistentas dr.

Rizikos vertinimas ir valdymas

Komerciniai bankai, jų valdymas

Finansų rinkos, finansų rinkos analizės metodai

Astromskis Paulius

Lektorius dr.

Kibernetinės saugos teisinis reglamentavimas, verslo sutarčių ir įmonių teisė

Vartojimo kreditavimo santykiai

Civilinė teisė

Balevičienė Dovilė

Jaunesnioji asistentė, doktorantė

Projektų valdymas

Kultūros vadyba, reklamos vadyba, projektų valdymas,

kultūrinės įvairovės valdymas, inovacijos

Socialinių medijų valdymas, reklamos vadyba

Boreika Paulius

Jaunesnysis asistentas, doktorantas

Investicijų valdymas, konkurencingumas, inovacijos, pardavimai, vadyba

Bartkutė Rasa

Lektorė dr.

Kultūros ir kūrybinės industrijos, strateginis valdymas

Darnus vystymasis

Meno antreprenerystė

Bikulčienė Liepa

Docentė dr.

Taikomoji matematika

Signalų matematinės analizės metodai

Čiegis Remigijus

Profesorius dr.

Darnus ekonomikos vystymasis

Aplinkos ekonomika

Ekonominė plėtra

Miestų ir regionų plėtra

Aplinkos vadyba

Danielienė Renata

Asistentė dr.

Kompiuterinis raštingumas ir naujų testavimo metodų tyrimai

Automatizuoto testavimo bazių projektavimas

Projektų valdymas, ECDL programos sklaida ir plėtra Lietuvoje

Danielius Paulius

Jaunesnysis asistentas, doktorantas

 

Dilijonas Darius

Lektorius dr.

BIG DATA

Realaus laiko analitikos sistemos

IoT (daiktų internetas)

Dovydaitis Laurynas

Mokslo darbuotojas

Duomenų analizė

Atpažinimas, mašininis mokymasis

Balso biometrija

Driaunys Kęstutis

Docentas dr.

Informacinių sistemų saugumas ir patikimumas

Dirbtinis intelektas

Šnekos atpažinimo sistemos

Fomin Vladislav

Profesorius dr. (su išskirtinio profesoriaus kategorija)

Blokų grandinių taikymas;

Finansinės technologijos (FinTech)

Dirbtinio intelekto taikymas;

Technologijos standartai ir standartizcija;

Šalies technologinės plėtros politika;

Įmonės valdymas pasitelkiant informacines technologijas

Freitakas Eduardas

Docentas dr.

Finansai, Bankininkystė

Finansų rinkos ir institucijos

Gipienė Gailutė

Docentė dr.

Finansinė apskaita

Mokesčiai

Griesienė Ingrida

Asistentė dr.

Meno rinkodara

Neuromarketingas

Strateginis marketingo valdymas

Vartotojų elgsena

Darnus vystymasis

Paslaugų marketingas

Guptor Marina

Doktorantė

Mažų įmonių buhalterinė apskaita; Mokesčių teisė; Darbo teisė

Janavičienė Viktorija

Doktorantė

Žinių vadyba;

Informacinės technologijos

Jasinskas Edmundas

Profesorius dr.

Valstybės finansinės paramos vertinimas

Konkurencingumo vertinimas

Inovacijų ir žinių valdymas

Įmonių darnumo vertinimas

Besimokančios organizacijos

Jurėnė Skaistė

Doktorantė

Kūrybos ekonomika: kūrybos industrijų marketingas,

kūrybos industrijos, kūrybos klasteriai, kūrybos miestai,

inovacijų valdymas

Jurėnienė Virginija

Profesorė dr.

Lyčių studijos

Kultūros studijos

Turizmo ir paveldo studijos

Kiaušienė Ilona

Docentė dr.

Darbo rinka

Lyčių lygybės įgyvendinimas

Institucinių pokyčių valdymas

Darnus vystymasis

Korovkinas Konstantinas

Jaunesnysis asistentas, doktorantas

Duomenų analizė,

mašininis mokymasis

Klimaitienė Rūta

Docentas dr.

Valdymo apskaita

Kaštų apskaita

“Beyond Budgeting” sistema

Krikščiūnienė Dalia

Profesorė dr.

Intelektinės analizės taikymas ir tyrimai finansinės

Bankinės informacijos ir finansinių rinkų efektyvumui vertinti

Kompiuterizuota apskaita

Valdymo apskaitos IS

BIG DATA-didelių duomenų srautų analitika marketingo, socialinių tinkle

E-bankų, finansų rinkų srityse

Lopata Audrius

Profesorius dr.

Vartotojo reikalavimų specifikavimas

Žiniomis grindžiama informacijos sistemų inžinerija

CASE įrankiai

Masteika Saulius

Docentas dr.

Dirbtinio intelekto sistemų algoritmų kūrimas ir tyrimai

Intelektinių metodų taikymai finansinių rinkų ir ekonominių sistemų modeliavimui

Skaitmeninė reklama

Mažeikaitė Kristina

Doktorantė

 

Medeišienė Agnė Raimonda

Jaunesnioji asistentė, doktorantė

Taikomieji teatro metodai verslo etikos/ moralinio

jautrumo didinimui

Taikomieji teatro metodai kaip tyrimo metodika

Darnus vystymasis, verslo etika tarpkultūriniame kontekste

Sąmoningumo didinimas ir patirtimi bei refleksija grįsta

edukacija

Mikalauskas Ignas

Jaunesnysis asistentas, doktorantas

Darnaus vystymosi vertinimas

Išmaniosios technologijos

Vartotojų priimtinumo vertinimas

Mikalauskienė Asta

Profesorius dr.

Darnus vystymasis

Ekonominių procesų analizė ir vertinimas

Verslo strategijos

Moskaliova Vera

Asistentė dr.

Netvarių ekonominių reiškinių logistinė analizė

Ekonominiai burbulai

Finansinės piramidės

Norvaišaitė Marija

Doktorantė

 

Novelskaitė Aurelija

Docentė dr.

Socialinių tyrimų metodologija

Tyrimų etika

Organizacijų sociologija

Meno sociologija

Lyčių sociologija

Mokslo sociologija

Profesijų sociologija

Organizacinis novatoriškumas

Inovacijos

Pavlova Oksana

Jaunesnioji asistentė, doktorantė

Žmogiškieji ištekliai;

Darbuotojų elgsena;

Globalizacija

Pavlovaitė Ugnė

Doktorantė

Kūrybinės industrijos;

Santykių rinkodara;

Meno vadyba, Kultūros vadyba;

Organizacijų strateginis valdymas;

Pučėtaitė Raminta

Docentė dr.

Organizacijų etika

Organizacijų/įmonių socialinė atsakomybė

Organizacinis pasitikėjimas

Vertybių vadyba

Žmogiškųjų išteklių vadyba

Pušinaitė-Gelgotė Rasa

Docentė dr.

Darnios inovacijos

Aplinkos ekonomika ir vadyba

Darnus vystymasis

Darni energetika

Socialinė atsakomybė

Radzevičius Martynas

Doktorantas

Kūrybinės industrijos

Kūrybinis verslas ir jos plėtra

Kultūros paveldas ir jo valdymas

Kultūrinis turizmas

Ramanauskaitė Agnė

Asistentė dr.

Įmonės intelektinio kapitalo vertinimas, apskaita ir atskaitomybė

Apmokestinimo teoriniai ir praktiniai aspektai

Audito teorija ir praktika

Rimkutė Audronė

Docentė dr.

Kultūros politika

Kultūros ir mokslo sociologija

Socialinė epistemologija

Romeika Giedrius

Asistentas dr.

Marketingo valdymas

Verslo procesų vadyba

SVV organizavimas

Rudžionienė Kristina

Profesorė dr.

Finansinė apskaita

Finansinės apskaitos teorijos

Apskaitos informacijos atskleidimas

Rudžionis Vytautas Evaldas

Docentas dr.

Šnekamosios kalbos atpažinimas

Signalų apdorojimas

Natūralios kalbos apdorojimas

Mašininis mokymasis ir statistinis klaisifikavimas

Dirbtinis intelektas

Sakalauskas Virgilijus

Profesorius dr.

Intelektiniai skaitiniai metodai

Finansinių rinkų tyrimai

Didelių duomenų bazių analizė

Statistiniai matematiniai modeliai

Klasifikavimo ir klasterizavimo metodai

Stravinskienė Auksė

Lektorė

Intelektinės verslo sistemos

Duomenų gavyba ir OLAP

Duomenų analizė

Šarkiūnaitė Ingrida

Docentė dr.

Žmogiškųjų išteklių valdymas

Tarptautinis žmogiškųjų išteklių valdymas

Mokslinių tyrimų metodologija

Ščiukauskė Indrė

Jaunesnioji asistentė, doktorantė

Marketingas,

Žmogiškųjų išteklių vadyba,

Paslaugų vadyba,

Paslaugų marketingas

Šikšnelytė-Butkienė Indrė

Asistentė dr.

Darni plėtra

Energetikos politika

Globalizacija

Visuotinė kokybės vadyba

Inovacijos ir efektyvumas

Verslumas

Štreimikienė Dalia

Profesorė dr.

Darnus vystymasis

Darnus energetikos vystymasis

Klimato kaitos švelninimo politika

Darnumo vertinimo metodai ir jų taikymas

Ūsas Antanas

Jaunesnysis asistentas, doktorantas

Vartotojų elgsenos tyrimai;

Internetinių svetainių kokybės tyrimai;

Vartotojų suvokiamos vertės tyrimai

Vaitonis Mantas

Doktorantas

Finansų inžinerija, paraleliniai skaičiavimai,

Didelio dažnio kompiuterija, didelio dažnio prekyba

Valukonis Mantas

Asistentas dr.

Rizikos vertinimas ir valdymas

Investavimas ir vertybiniai popieriai

Finansų rinkos

Veitaitė Ilona

Lektorė

Informatika, Informatikos inžinerija

Vijūnas Mindaugas

Doktorantas

Ekonomika, Finansai, Rizikos valdymas, Kreditavimas, Investicijos

Vitkauskaitė Ieva

Doktorantė

Meno / kultūros vadyba: meno galerijų valdymas,

strateginis valdymas, verslo modeliai, kino industrija,

inovacijų vadyba

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos