Mokslinių tyrimų praktinio taikymo skatinimo informacinis portalas

Eil. Nr.

Projekto rekvizitai

Privalomi atsakymai

1.

Projekto pavadinimas

Mokslinių tyrimų praktinio taikymo skatinimo informacinis portalas. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0010

(Žmogiškųjų išteklių plėtra; Priemonė: Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje; Veiklos sritis: 5 veiklos sritis: Mokslo ir studijų institucijų informacinės sistemos ir duomenų bazių sukūrimas, tobulinimas ir stebėsena)

2.

Projekto mokslo sritis

Fiziniai ir technologiniai mokslai

3.

Projekto statusas

Įvykdytas

4.

Projekto pradžia

2006 06 01

5.

Projekto pabaiga

2008 10 15

6.

Vykdančioji institucija

Vilniaus universitetas

7.

Universiteto šakinis padalinys, kuris dalyvaujaprojekte

Kauno humanitarinis fakultetas Informatikos katedra

8.

Projekto vadovas ir dalyviai Vilniaus universitete/padalinyje

Prof.dr. Audrius Lopata

9.

Projekto partneriai

Algimantas Jankauskas – Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija

Arūnas Eitutis – Kauno technologijos universitetas studentų atstovybė

10.

Finansavimo šaltinis

Europos struktūrinių fondų parama

11.

Projekto biudžetas

1.219.332 Lt.

12.

Trumpas projekto aprašymas

Tikslus problemos ir jos poveikio įvardijimas. Projektu siekiama spręsti šias problemas:
1. Lietuvoje studijuojančių magistrantų vykdomų darbų pritaikymo praktikoje procentas bei gautų teorinio pobūdžio rezultatų eksperimentinė plėtra gerokai atsilieka nuo ES standartų. Ši tendencija pastebima nežiūrint to, jog per pastaruosius keletą metų Lietuvos aukštojo mokslo institucijose studijuojančiųjų magistrantų įgyjamos žinios bei mokslinė kompetencija tolydžiai auga ir daugelyje studijų programų prilygsta žinomuose Vakarų universitetuose studijuojančiųjų lygiui.
2. Parengtų magistrantų kompetencija nevisapusiška, nes esant neblogam teorinių žinių lygiui stokojama praktinių įgūdžių bei patirties, taikant gautus mokslinių tyrimų rezultatus versle ir visuomenės gyvenime.
3. Neskatinamas mokslinių tyrimų rezultatų diegimas verslo įmonėse. Tai sąlygojama nepakankamu gautų mokslinių rezultatų taikymu, realiame gyvenime iškylančių problemų sprendimo patirties bei tiesioginių kontaktų tarp studijų institucijų ir verslo atstovų stoka.
4. Tarpdisciplininių tyrimų, horizontaliųjų ryšių tarp dirbančiųjų skirtingose mokslo kryptyse ar pasikeitimo patirtimi tarp mokslo bei studijų institucijų trūkumas.
Postūmiu keliant Lietuvoje rengiamų mokslo magistrų praktinę kompetenciją bei skatinant mokslinių tyrimų eksperimentinę plėtrą galėtų būti magistrantų praktinių įgūdžių tobulinimas, jų vykdomų tyrimų išbandymas ne tik universitetinių ar institutų laboratorijų sąlygomis, bet ir tiesiogiai sprendžiant iškilusias problemas verslo įmonėse bei įvairiose valstybės institucijose. Taigi, tikslinės projekto grupės yra magistrantai, pedagogai ir dėstytojai, įmonių darbuotojai ir pirmos pakopos studijų programų studentai (netiesioginė tikslinė grupė, kuri būtų paliesta tik išplėtus sukurtąjį portalą jau po projekto įgyvendinimo). Šios tikslinės grupės pasirinktos dėl to, jog pareiškėjui – Vilniaus universitetui – studijų ir darbuotojų veiklos kokybės gerinimas yra vienas svarbiausių tikslų. Išskirtos problemos labai gerai pažįstamos pareiškėjui, tačiau savo lėšomis šioje paraiškoje pristatomo projekto universitetas įgyvendinti negali, nors ir žino, jog sumanymas pasiteisintų.
Sprendžiant paminėtas problemas nuspręsta kurti specializuotą mokslinių tyrimų praktinio taikymo skatinimo informacinę sistemą, veikiančią interneto portalo principais ir apimančią mokslinių sprendimų, jų praktinio taikymo uždavinių ir magistrantų baigiamųjų darbų temų duomenų bazę bei ją aptarnaujančią sistemą. Taigi, vykdant pristatomą projektą būtų sprendžiami šie uždaviniai:
* parengti mokslinių sprendimų, praktinio taikymo uždavinių bei baigiamųjų darbų temų duomenų bazės techninį projektą, susieti jį su diegiama Lietuvos mokslo ir studijų informacine sistema (LieMSIS);
* sukurti viešąjį informacinį portalą, apimantį minėtą duomenų bazę bei ją aptarnaujančią sistemą;
* sukurti informacinio portalo eksploatavimo ir priežiūros sistemą, apimančią portalo įrangos techninę priežiūrą, informacijos apsaugą, vartotojų – mokslo ir studijų institucijų bei verslo ir pramonės įmonių atstovų – aptarnavimą;
* paruošti vartotojų, norinčių rasti arba pasiūlyti mokslinius sprendimus, sprendimų reikalaujančius uždavinius, baigiamųjų magistro darbų temas ir stažuočių/praktikų vietas, apmokymo programą;
* atlikti informacinio portalo pilotinį diegimą Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete ir Kauno technologijos universitete, apimant Kauno apskrities įmones, po to išplečiant jo veikimą kitoms Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms bei verslo subjektams

13.

Trumpas rezultatų aprašymas

  • sukurta praktikų ir baigiamųjų darbų temų duomenų bazės projektinė dokumentacija (3 komplektai);
  • sukurta interneto informacinio portalo projektinė dokumentacija (3 komplektai);
  • sukurtos vartotojams skirtos instrukcijos (po vieną kiekvienai iš 3-jų tiesioginių tikslinių grupių);
  • sukurta mokslinių sprendimų, jų praktinio taikymo uždavinių bei magistrantų baigiamųjų darbų temų ir praktikų duomenų bazė ir informacinis portalas;
  • sukurtos ir įdiegtos vartotojų apmokymo programos (po vieną kiekvienai iš 3-jų tiesioginių tikslinių grupių);
  • sukurta ir įdiegta informacinio portalo eksploatavimo ir priežiūros sistema (2 parengti specialistai);
  • įdiegtas mokslinių tyrimų praktinio taikymo skatinimo viešasis interneto informacinis portalas.

14.

Skelbiama projekto informacija

http://mokslasverslui.lt

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos