Regioninių variantų ir tariamosios bendrinės kalbos (kvazistandarto) sklaida XXI amžiaus pradžioje: percepcinis tyrimas

Eil. nr. Projekto rekvizitai  Privalomi atsakymai
1. Projekto pavadinimas Regioninių variantų ir tariamosios bendrinės kalbos (kvazistandarto) sklaida XXI amžiaus pradžioje: percepcinis tyrimas
2. Projekto mokslo sritis Humanitariniai mokslai
3. Projekto statusas Vykdomas
4. Projekto pradžia 2017 06
5. Projekto pabaiga 2019 12
6. Vykdančioji institucija Vilniaus universitetas
7. Universiteto šakinis padalinys, kuris dalyvaujaprojekte Lietuvių filologijos katedra
8. Projekto partneriai  
9. Projekto vadovas ir dalyviai Vilniaus universitete/padalinyje Prof. dr. Daiva Aliūkaitė
10. Finansavimo šaltinis Valstybinė lietuvių kalbos komisija
11. Projekto biudžetas 2017 m. – 11,1 tūkst. Eur
12.

Trumpas projekto aprašymas

Projekto veiklų planas

Tyrimo tikslas – taikant perceptyviosios dialektologijos principus, tirti paprastųjų kalbos bendruomenės narių percepcinę kompetenciją.

 

Tyrimo objektas – percepcinė variantų kategorizacija, t. y. kaip naujųjų tarminių darinių požymiai, jų lingvistinė vertė ir bruožai susiję su  tariamosios bendrinės kalbos (kvazistandarto) vaizdiniu ir jo paplitimu visuomenėje.

 

Projektą sudaro 3 pagrindinės dalys: metodologinė, empirinio tyrimo ir duomenų analizės.

Metodologinės projekto dalies pagrindinis tikslas – sukurti percepcinės kompetencijos tyrimo modelį, vadovaujantis perceptyviosios dialektologijos metodologine platforma.

Šis etapas kelianaris: a) bendrosios tyrimo koncepcijos parengimas; b) tekstų-stimulų atranka (tekstų arealinė atranka; kritinė analizė tarmiškumo laipsnio požiūriu; teksto-stimulo autoriaus sociodemografinių charakteristikų požiūriu, kt.), c) rengimas percepcinėms užduotims (kritinė analizė diskurso požiūriu; teksto-stimulo techninė parengtis); d) tekstų-stimulų percepcijos ir vertės (plg. artumas bk; taisyklingumas ir kt.) kriterijų nustatymo užduočių rengimas; e) variantų percepcijos tyrimo punktų nustatymas ir pagrindimas; f) variantų percepcijos tyrimo dalyvių atranka ir imtis.

Empirinio tyrimo etapas yra dvinaris: a) tekstų-stimulų percepcijos tyrimas numatytuose punktuose Lietuvos regionuose ir didmiesčiuose, b) medžiagos apdorojimas ir sisteminimas. Numatoma sukaupti ne mažiau kaip 600 tiriamosios medžiagos komplektų. Pridurtina, kad pirmiausia numatoma atlikti žvalgomąjį tekstų-stimulų percepcijos tyrimą. 

Pagrindinis tiriamosios projekto dalies tikslas – tirti paprastųjų kalbos bendruomenės narių percepcinę kompetenciją. Tiriant tekstų-stimulų identifikavimo ir vertinimo duomenis, paaiškės, kaip naujųjų tarminių darinių požymiai, jų lingvistinė vertė ir bruožų relevantiškumas susiję su  tariamosios bendrinės kalbos (kvazistandarto) vaizdinio paplitimu visuomenėje.

13. Trumpas rezultatų aprašymas (pagal darbų planą)

Svarbiausi moksliniai rezultatai:

  1. bus parengtas percepcinės kompetencijos tyrimo modelis;
  2. nustatyti naujųjų tarminių darinių (geolektų, regiolektų) požymiai, kurie lemia (gali lemti) tariamosios bendrinės kalbos vaizdinius (t. y. klaidingus bk vaizdinius);
  3. identifikuoti panašiausi į bk paprastojo kalbos bendruomenės nario požiūriu naujieji tarminiai dariniai (geolektai ir regiolektai).

 

Mokslinė produkcija ir viešinimo formos:

 

Tiriamųjų dalykų sklaida – moksliniai pranešimai (9), mokslinės publikacijos (6), mokslinė studija (7–8 aut. l.) – turėtų svariai prisidėti prie sociolingvistinio, geolingvistinio ir norminamosios kalbotyros diskurso kūrimo Lietuvoje. Projekto rezultatus numatyta pristatyti projekto rezultatų sklaidos seminare. 

TextLink: Diskurso struktūra daugiakalbėje Europoje

Eil. Nr. Projekto rekvizitai Privalomi atsakymai
1. Projekto pavadinimas

TextLink: Diskurso struktūra daugiakalbėje  Europoje

 

2. Projekto mokslo sritis Humanitariniai mokslai
3. Projekto statusas Vyksta
4. Projekto pradžia 2014
5. Projekto pabaiga 2018
6. Vykdančioji institucija Katalikiškasis Leuveno universitetas (Belgija)  (Universite catholique de Louvain)
7. Universiteto šakinis padalinys, kuris dalyvaujaprojekte Lietuvių filologijos katedra
8. Projekto partneriai

COST veiklos teikėjas: Katalikiškasis Leuveno universitetas (Belgija),

 Prof. Liesbeth DEGAND

Veiklos valstybės dalyvės: Niderlandai, Belgija, Rumunija, Norvegija, Vokietija, Švedija, Prancūzija, Didžioji Britanija, Slovakija, Graikija ir k t.

9. Projekto vadovas ir dalyviai Vilniaus universitete/padalinyje Projekto vadovė doc. Dr. Saulė Juzelėnienė. Dalyvės doc. Dr. Rita Baranauskienė, prof. Skirmantė Šarkauskienė, doc. dr. Ilona Mickienė
10. Finansavimo šaltinis COST programa
11. Projekto biudžetas http://textlink.ii.metu.edu.tr/resources-0
12.

Trumpas projekto aprašymas

Projekto veiklų planas

Programa COST pradėta 1971 m. pagal tarpvyriausybinį susitarimą ir šiuo metu yra viena ilgiausiai veikiančių Europos mokslinių tyrimų erdvės programų. COST yra finansuojama iš Europos Sąjungos (ES) bendrųjų programų biudžeto. Programą valdo ir įgyvendina COST asociacija – 34 COST valstybių narių įsteigta pelno nesiekianti organizacija, kurios būstinė įsikūrusi Briuselyje. Politinius programos sprendimus priima COST Aukšto lygio pareigūnų komitetas, į kurį kiekviena COST valstybė narė deleguoja po du atstovus.
13. Trumpas rezultatų aprašymas (pagal darbų planą)

COST – tai Europos šalių bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje (European Cooperation in Science and Technology). Jos tikslas yra koordinuoti nacionalinėmis lėšomis finansuojamus mokslinius tyrimus – remti Europos tyrėjų bendradarbiavimą generuojant ir įgyvendinant naujas idėjas bei iniciatyvas visose mokslinių tyrimų srityse, įskaitant socialinius ir humanitarinius mokslus. COST įgyvendinama per aukštos kokybės naujus ypač keletą mokslo sričių apimančius tarptautinius tinklus –  COST veiklas.

http://textlink.ii.metu.edu.tr/resources-0

14. Skelbiama projekto informacija http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1312? 

Translocal methodologies in gender studies

Eil. Nr. Projekto rekvizitai Privalomi atsakymai
1. Projekto pavadinimas Translocal methodologies in gender studies
2. Projekto mokslo sritis Socialiniai mokslai
3. Projekto statusas Vykdomas
4. Projekto pradžia 2012
5. Projekto pabaiga 2014
6. Vykdančioji institucija Rytų Suomijos universitetas
7. Universiteto šakinis padalinys, kuris dalyvaujaprojekte

Kauno humanitarinis fakultetas

Filosofijos ir kultūros studijų katedra

8. Projekto vadovas ir dalyviai Vilniaus universitete/padalinyje

Dr. Raminta Pučėtaitė – Kauno humanitarinis fakultetas

9. Projekto partneriai

Projekto vadovė – Profesorė Jaana Vuori, Rytų Suomijos universitetas

Dr. Raminta Pučėtaitė, Doc. Aurelija Novelskaitė -     Vilniaus universitetas

Profesorė Irina Novikova – University of Latvia

Päivi Korvajärvi – University of Tampere

Profesorė Sergia Adamo – University of Trieste

Natka Badurina – University of Udine

Dr. Sanja Potkonjak – University of Zagreb

Docentė Iva Šmídová – Masaryk University

10. Finansavimo šaltinis ES Viso gyvenimo mokymosi
11. Projekto biudžetas -
12. Trumpas projekto aprašymas Projekto tikslas – gilinti doktorantų ir magistrantų metodologines žinias tarpdisciplininėse lyčių studijose ir tobulinti jų mokymo metodologijas, kuriant naujas praktikas ir mokymo medžiagą. Projekto metu vykdoma tarptautinė intensyvioji programa „Translocal methodologies in gender studies“ (5 ECTS).
13. Trumpas rezultatų aprašymas
  1. 10 d. intensyvioji programa,
  2. parengta kurso medžiaga nuotolinio mokymo aplinkoje,
  3. tarptautinės tinklaveikos ir bendradarbiavimo stiprinimas lyčių studijų srityje.
14. Skelbiama projekto informacija

http://www.uef.fi/fi/tramegs/etusivu

Globalaus aplinkos valdymo kaita: grėsmės ir galimybės. Ekologinio ir socialinio kino seminarų ciklas „Plėtros šleifas“

Eil. Nr.

Projekto rekvizitai

Privalomi atsakymai

1.

Projekto pavadinimas

COST  veikla  IS 0802 „Globalaus aplinkos valdymo kaita: grėsmės ir galimybės“

2.

Projekto mokslo sritis

Socialiniai mokslai

3.

Projekto statusas

Įgyvendintas

4.

Projekto pradžia

2008

5.

Projekto pabaiga

2012

6.

Vykdančioji institucija

Vilniaus universitetas

7.

Universiteto šakinis padalinys, kuris dalyvaujaprojekte

Kauno humanitarinio fakulteto Sociokultūrinių tyrimų centras

8.

Projekto partneriai

COST veiklos teikėjas: Institute for Environmental Studies, Vrije Universiteit, Amsterdam, The Netherlands, Dr. Philipp PATTBERG

COST nacionalinis koordinatorius: Ministry of Education, Culture and Science Research and Science Policy Department (IPC 4100) The Netherlands Ms Eveline MULLER

Veiklos valstybės dalyvės: Niderlandai, Belgija, Norvegija, Vokietija, Švedija, Prancūzija, Didžioji Britanija, Slovakija, Graikija.

9.

Projekto vadovas ir dalyviai Vilniaus universitete/padalinyje

Pirmasis Lietuvos atstovas: prof. habil. dr.Remigijus ČIEGIS

10.

Finansavimo šaltinis

Lietuvos mokslo taryba

11.

Projekto biudžetas

2009 m. – 17000 Lt, 2010 m. – 4641 Lt (Nuo 2011 m. COST veiklose finansuojamos tik išvykos į susitikimus su užsienio partneriais)

12.

Trumpas projekto aprašymas

Projekto veiklų planas

COST programa – tai Europos bendradarbiavimo mokslinių ir techninių tyrimų srityje programa (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research), kuri koordinuoja europinio lygio nacionalinius tyrimus. Tai vienas seniausių ir labiausiai išplėtotų mokslinių bendradarbiavimo tinklų Europoje. 2008 – 2012 m. Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas dalyvavo COST  veikloje IS 0802 „Globalaus aplinkos valdymo kaita: grėsmės ir galimybės“. Pirmuoju Lietuvos atstovu buvo patvirtintas VU Kauno humanitarinis fakulteto profesorius habil. dr.Remigijus Čiegis. Šios veiklos tikslas nuodugniai moksliškai pažinti šiuo metu vykstančią globalaus aplinkos valdymo kaitą, betarpiškai dalijantis sukauptomis žiniomis su politikais, pilietinėmis visuomeninėmis organizacijomis, verslo veikėjais ir piliečiais, taip sutvirtinant jų išmanymo pagrindus. Veikla sudarė galimybę derinti Europos mokslininkų požiūrius, sutvirtinti Europos poziciją prieš kitų kontinentų konkurentus.

13.

Trumpas rezultatų aprašymas (pagal darbų planą)

Vilniaus universiteto, Kauno humanitarinio fakulteto, Sociokultūrinių tyrimų centro atstovai dalyvavo COST veiklos IS0802 susitikimuose  ir posėdžiuose Briuselyje (Belgijoja), Bonoje (Vokietija), Atėnuose (Graikija), Lundo universitete (Švedija) ir kt. Susitikimų metu buvo pristatyta VU KHF veikla, aptarti COST veiklos grupės darbai, recenzuota kolektyvinės monografijos Pergalvojant Globalų aplinkos valdymą: nauji veikėjai, mechanizmai, sąsajos (Global environmental Governance Reconsidered: New Actors, Mechanisms, and Interlinkages) idėja, struktūra bei atskiros dalys.

Veikla „Globalus aplinkos valdymas: grėsmės ir galimybės“ buvo viešinama keturiomis viešosiomis paskaitomis, orientuotomis į akademinę bendruomenę (VU KHF ir kitų universitetų dėstytojus ir studentus). Paskaitų metu pristatyti COST Veiklos ir Lietuvos grupės atliekamo tyrimo segmentai: globalaus aplinkos valdymo tendencijos; klimato kaitos švelninimo politika Lietuvoje; socialinė įmonių atsakomybė, genetiškai modifikuotų organizmų atžvilgiu; ekologinio sąmoningumo tyrimai: plotmės ir metodinės gairės.

Istorinėje LR Prezidentūroje Kaune surengti 5 ekologinio ir socialinio kino seminarai sujungti į ciklą „Plėtros šleifas“. Vieši seminarai buvo orientuoti į Kauno visuomenę ir skirti patraukliais ir paveikiais būdais atskleisti aplinkos valdymo organizavimo sudėtingumą, susijusį su ekologinių problemų sprendimo kompleksiškumu. 5 seminarai įvyko Lietuvos Istorinėje Prezidentūroje Kaune. Seminarai organizuoti kartu su nevyriausybine organizacija „Atgaja“ (priklausančia Europos aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų tinklui CEE Bankwatch International) ir KTU Sociologijos katedra.

Organizuotas trijų seminarų ciklas, pristatantis COST veiklos „Globalaus aplinkos valdymo kaita: grėsmės ir galimybės“ darbo temas: Globalios aplinkos valdysena, Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo aplinkos valdyme, Verslo subjektų vaidmuo globalios valdysenos procesuose.

Surengta VU KHF patalpose fotografijų, skirtų santykio su aplinka refleksijai, parodą „Kaunas – vieta, kurioje gyvenu“ bei organizuotas studentų seminaras. Seminare studentai skaitė pranešimus, kurių temos vienaip ar kitaip susijusios su Kauno visuomenės ekologiniu sąmoningumu ir tuo, kaip jis atsispindi Kauno viešųjų erdvių specifikoje, detalėse. Spalio mėnesį šios studentų fotografijos eksponuotos VU KHF partnerių Krokuvos filosofijos ir pedagogikos aukštosios mokyklos patalpose.

Veiklos tyrimai skelbiami 4 moksliuose straipsniuose.

Organizuota diskusija - apvalusis stalas „Lietuvos energetika 25 metai po Černobylio“. Diskusijos metu buvo analizuojamos energetikos problemos XXI a. Lietuvoje ir pasaulyje.

14.

Skelbiama projekto informacija

VU KHF organizuotoje organizaciniams ir plėtros klausimams skirtoje konferencijoje „Informacinė diena” (2008) COST IS veikloje dalyvaujanti grupė pristatė įsijungimo į COST veiklą specifiką bei dalyvavimo joje prasmę bei naudą.

Informacija apie COST Veiklą IS 0802 „Globalaus aplinkos valdymo kaita: grėsmės ir galimybės“ reguliariai buvo skelbiama VU KHF tinklalapyje.

Atmintis ir tapatybė: multikultūrinių pasienio bendruomenių tyrimas

Eil. Nr.

Projekto rekvizitai

Privalomi atsakymai

1.

Projekto pavadinimas

Atmintis ir tapatybė: multikultūrinių pasienio bendruomenių tyrimas

2.

Projekto mokslo sritis

Humanitariniai mokslai

3.

Projekto statusas

Įgyvendintas

4.

Projekto pradžia

2011

5.

Projekto pabaiga

2013

6.

Vykdančioji institucija

Vilniaus universitetas

7.

Universiteto šakinis padalinys, kuris dalyvaujaprojekte

Kauno humanitarinio fakulteto Sociokultūrinių tyrimų centras ir Projektų grupė

8.

Projekto partneriai

 

9.

Projekto vadovas ir dalyviai Vilniaus universitete/padalinyje

Dr. Jurga Jonutytė

10.

Finansavimo šaltinis

Lietuvos mokslo taryba

11.

Projekto biudžetas

144300 Lt

12.

Trumpas projekto aprašymas

Projekto veiklų planas

Projekto metu siekta ištirti multikultūrinių bendruomenių tapatybės konstravimo ypatumus: kaip ir kiek kalbinės, tautinės, bei religinės tapatybės palaikymas arba transformacija priklauso nuo kolektyvinės atminties turinio ir gyvybingumo. Tyrimui pasirinkti trys Lietuvos pasienio miesteliai: Valkininkai, Vilkyškiai ir Žeimelis. Šių vietovių bendruomenes sudaro ne vien lietuvių, bet ir latvių, lenkų arba rusų (netolimoje praeityje ir žydų bei vokiečių) tautybės žmonės; dominuoja ne vien katalikų, bet ir liuteronų ar sentikių konfesijos, gyventojai kalba keliomis skirtingomis kalbomis. Visgi santykių tarp kultūrinių grupių istorija trijose pasirinktose bendruomenėse labai skiriasi, o tai leido nustatyti, kiek ir kaip multikultūrinių bendruomenių vientisumas priklauso nuo skirtingos pastarojo šimtmečio įvykių atminties. Didelę dalį tyrimų analizuojamos medžiagos sudaro politinių konfliktų  atmintys, konkrečiai – II Pasaulinio karo ir pokario laikotarpio prisiminimai. Kaip tik šiuo laikotarpiu pasienio miesteliai (šiek tiek daugiau nei kiti Lietuvos miesteliai) išgyveno ypatingus perversmus, gyventojų pasikeitimus, dominuojančių grupių  persiskirtymus. Dauguma įtampų, kurios iki dabar gyvos bendruomenių atminties pasakojimuose, ateina būtent iš šio laikotarpio atminties. Daug dėmesio skirta ir Holokausto tragedijos atmintims, kurios ryškios Žeimelyje ir Valkininkuose, ir ypač intensyviai vykstančiai šios atminties kaitai.

13.

Trumpas rezultatų aprašymas (pagal darbų planą)

Atminties ir tapatybės tyrimas Lietuvos pasienio miestelių bendruomenėse papildė kolektyvinės atminties tyrinėjimus nauja perspektyva. Projekto vykdytojai surinko ir susistemino didelį kiekį atminties pasakojimų, kuriuos užrašė trijuose tirtuose pasienio miesteliuose bei jų apylinkėse. Šis fondas saugomas Vilniaus Universiteto Sociokultūrinių tyrimų centre.

Projekto dalyviai publikavo 5 mokslinius straipsnius, išleido kolektyvinę mokslinę monografiją „Lietuvos pasienio miestelių atmintis ir tapatybė: Valkininkai, Vilkyškiai, Žeimelis“, pristatė tyrimo eigą ir jo rezultatus 5 pranešimais tarptautinėse konferencijose. 

14.

Skelbiama projekto informacija

 

Normos ir sąvokų vertybės Rytų ir Vakarų Europos supratimo kontekste

Eil. Nr.

Projekto rekvizitai

Privalomi atsakymai

1.

Projekto pavadinimas

NORMOS IR SĄVOKŲ VERTYBĖS RYTŲ IR VAKARŲ EUROPOS SUPRATIMO KONTEKSTE.

 (Normen- und Wertbegriffe in der Verständigung zwischen Ost- und Westeuropa)

2.

Projekto mokslo sritis

Tarpdalykinis (filosofai, sociologai, kalbininkai)

3.

Projekto statusas

Tarptautinis (Vokietija, Albanija, Armėnija, Lietuva, Lenkija, Rumunija)

4.

Projekto pradžia

2006

5.

Projekto pabaiga

2012

6.

Vykdančioji institucija

Jenos universitetas,

Saksonijos akademija

7.

Universiteto šakinis padalinys, kuris dalyvaujaprojekte

Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakulteto Lietuvių filologijos katedra

8.

Projekto partneriai

VFR – Indoeuropeistikos institutas,

Albanijoje – Tiranos universitetas,

Armėnijoje universitetas – Jerevano universitetas,

Liublino universitetas

Lietuvoje – VU KHF

9.

Projekto vadovas ir dalyviai Vilniaus universitete/padalinyje

Prof. dr. Olegas Poliakovas

10.

Finansavimo šaltinis

Volkswagen‘o fondas

11.

Projekto biudžetas

 

12.

Trumpas projekto aprašymas

Projekto veiklų planas

http://www.dwee.uni-jena.de/de/KONWERT.html

13.

Trumpas rezultatų aprašymas (pagal darbų planą)

Paskelbta 4 projekto darbų rinkiniai,

Surengta 5 konferencijos: trys – VFR, 1 – Lenkijoje, 1 – Rumunijoje

14.

Skelbiama projekto informacija

http://www.dwee.uni-jena.de/de/KONWERT.html

Viešojo diskurso retorika ir lingvistika

Eil. Nr.

Projekto rekvizitai

Privalomi atsakymai

1.

Projekto pavadinimas

VIEŠOJO DISKURSO RETORIKA IR LINGVISTIKA

2.

Projekto mokslo sritis

Humanitariniai

3.

Projekto statusas

Įvykdytas

4.

Projekto pradžia

2007-05-01

5.

Projekto pabaiga

2007-12-31

6.

Vykdančioji institucija

Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas (projekto koordinatorius)

7.

Universiteto šakinis padalinys, kuris dalyvaujaprojekte

Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas

8.

Projekto partneriai

Šiaulių universiteto Humanitarinis fakultetas

Kauno technologijos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas

9.

Projekto vadovas ir dalyviai Vilniaus universitete/padalinyje

Doc. dr. Skirmantė Šarkauskienė

10.

Finansavimo šaltinis

Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas

11.

Projekto biudžetas

30886 Lt.

12.

Trumpas projekto aprašymas

Projekto veiklų planas

Šiuo metu viešojo diskurso tyrimai daugiausia remiasi socialinių mokslų metodais, todėl šiame kontekste projekto vykdytojų siekis analizuoti viešąjį diskursą kalbos funkcionavimo, dvasinės kultūros, paveikumo auditorijai ir kitais retorikos bei lingvistikos aspektais gali būti rezultatyvus. Ypač aktualus šis projektas reklamos tyrinėjimo aspektu.Apskritai reklama Lietuvoje tyrinėjama pirmiausia kaip ekonomikos, verslo reiškinys, o reklamos poveikis viešajai nuomonei, elgsenos modelių formavimuisi, kalbos sistemai beveik visai netyrinėtas. Šiuo požiūriu teikiamas projektas yra neabejotinai naujas ir aktualus.

Darbų turinį sudaro projekto vykdytojų viešojo diskurso moksliniai tyrimai ir jų pagrindu parengti pranešimai mokslinei konferencijai, moksliniai straipsniai kolektyviniam straipsnių rinkiniui „Viešojo diskurso retorika ir lingvistika“. Projekto rezultatai – ištirti viešojo diskurso funkcionavimo dėsningumai, jo kūrimo lingvistinės bei retorinės strategijos, nustatytos vyraujančios vertybinės orientacijos, viešojo diskurso formuojami socialinės elgsenos ir psichologinių reakcijų stereotipai, apibūdintas šiuolaikinio viešojo diskurso poveikis kalbos sistemai. Šie rezultatai turėtų sudaryti sąlygas prognozuoti viešosios nuomonės kitimo kryptis ir atitinkamai koreguoti valdžios bei visuomeninių institucijų socialinę bei kultūrinę strategiją.

13.

Trumpas rezultatų aprašymas (pagal darbų planą)

Straipsnių rinkinio „Viešojo diskurso retorika ir lingvistika“ išleidimas

14.

Skelbiama projekto informacija

 

Languages on Your Screen: Lithuanian, Latvian, Estonian

Eil. Nr.

Projekto rekvizitai

Privalomi atsakymai

1.

Projekto pavadinimas

LANGUAGES ON YOUR SCREEN: LITHUANIAN, LATVIAN, ESTONIAN

2.

Projekto mokslo sritis

Humanitariniai mokslai

3.

Projekto statusas

Įvykdytas

4.

Projekto pradžia

2005-10-01

5.

Projekto pabaiga

2007-10-01

6.

Vykdančioji institucija

Vilniaus universitetas

7.

Universiteto šakinis padalinys, kuris dalyvaujaprojekte

Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakulteto Lietuvių filologijos katedra

8.

Projekto partneriai

Vilniaus universitetas,

Daugpilio universitetas,

International House Tallin,

Dundee universitetas,

Turizmo agentūra „Mūsų Odisėja“

IĮ „Vilnius on Video“

9.

Projekto vadovas ir dalyviai Vilniaus universitete/padalinyje

Doc. dr. Saulutė Juzelėnienė

10.

Finansavimo šaltinis

Europos Sąjungos viso gyvenimo kalbų mokymosi programa Lingua2. Europos Komisija.

11.

Projekto biudžetas

137.898 Eur

12.

Trumpas projekto aprašymas

Projekto veiklų planas

Projekto tikslas — išleisti kompaktinį diską, skatinantį europiečius mokytis lietuvių, latvių, estų kalbų ir pažinti Pabaltijo šalių istoriją ir kultūrą. Kompaktiniame diske, tinkančiame vaizdo grotuvams, kompiuteriams, bus pateikti 9 epizodai apie šalis ir kalbas. Informacija apie projektą (audiovizualinė 9 epizodų medžiaga ir žodynas) bus skelbiama ir internete (www.balticlanguages.org). Taigi projektas bus platinamas naudojant šiuolaikines informacijos sklaidos priemones — internetą ir judžiąsias technologijas. Kiekvienas turintis „ekraną“ (televizoriaus, kompiuterio, mobiliojo telefono), galės mokytis šių kalbų.

Mūsų projektas paskatins visus sužinoti daugiau apie Baltijos šalių kultūrą ir istoriją, išmokti šių mažiau žinomų Europos kalbų pagrindinių posakių. Tai pirmasis bandymas sudominti Europos turistus unikalių Pabaltijo kraštų kalba ir kultūra, paskatinti jų tolimesnį pažinimą.

13.

Trumpas rezultatų aprašymas (pagal darbų planą)

Projekto metu sukurta kompaktinė plokštelė, sukurta svetainė.

14.

Skelbiama projekto informacija

www.balticlanguages.eu