Studijų procesas

 

DĖL UNIVERSITETO PAŠTO IR INFORMACINĖS SISTEMOS (IS)

Studijų skyrius informacinio pobūdžio pranešimus, susijusius su studijų eiga, siunčia studentams per VU Informacinę sistemą taip pat į studento asmeninę universitetinę elektroninio pašto dėžutę (srities vardas: …@knf.vu.lt, …@knf.stud.vu.lt).

Studijuojantysis įsipareigoja reguliariai tikrinti ir naudotis Universiteto suteikta elektroninio pašto dėžute bei prieiga prie VUSIS laikantis Universiteto nustatytų taisyklių. Nevykdant šio įsipareigojimo, studijuojantysis negali reikšti pretenzijų, kad negavo pranešimų ir kad Universitetas dėl to pažeidė sutartį.

PRISIJUNGIMAS PRIE IS IR STUDENTO PAŠTO

Studentams el. paslaugų (el. paštas, VU Informacinė sistema, Eduroam, VPN ir kt.) užsakymas bei valdymas prieinami per vieningą E. tapatybių valdymo sistemą. Susikurti naudotojo paskyrą E. tapatybių valdymo sistemoje galima adresu https://idm.vu.lt . Tai turėtų padaryti visi VU studentai.

Neregistruoti naudotojai negali užsisakyti VU el. pašto adreso, naudotis Studijų informacine sistema ir kitomis el. paslaugomis universitete.

Visa informacija apie studijų procesą studentui pateikiama prisijungus jam prie Informacinės sistemos (toliau IS) ir susikūrus Virtualią studento darbo vietą. VU Informacinėje sistemoje esanti virtuali studento darbo vieta – tai visos studijų informacijos, susijusios su konkrečiu studentu, saugykla internete.

Studentas, prisijungęs prie IS:

 • mato savo asmens duomenis, išrašus iš įsakymų, studijų programos planą, sesijos tvarkaraštį, sesijos rezultatus,  vietą geriausiai besimokančiųjų eilėje, informaciją apie gautas išmokas (stipendijas) ir kt.;
 • atsispausdinti įmokų už studijas kvitus;
 • pasirinkti laisvuosius ir pasirenkamuosius dalykus;
 • talpinti rašto darbus į Elektroninių dokumentų informacinę sistemą (ETD).

Prisijungti prie Informacinės sistemos galima adresu: https://is.vu.lt/.

VU žiniatinklio paštas: https://webmail.vu.lt.

VU E. tapatybių valdymo sistema (el. pašto užsakymas/aktyvavimas, slaptažodžio bei adreso keitimas VU darbuotojams ir studentams): https://idm.vu.lt

Daugiau informacijos: https://www.ittc.vu.lt/

Kilus neaiškumams ar problemoms kreipkitės į Naudotojų aptarnavimo grupę: tel. +370 5 236 6200, el.paštu:

PASIRENKAMIEJI DALYKAI (PD)

Semestro pabaigoje studentai privalo registruotis į kito semestro pasirenkamuosius dalykus (modulius). Pasirinkimai turi būti atliekami per VU  studijų informacinę sistemą, kurioje automatizuotai siūlomi galimi pasirinkimo variantai.

Registracijos  pavasario semestro pasirenkamųjų dalykų (modulių) studijoms galutinis terminas yra gruodžio 15 d., į rudens semestro – gegužės 15 d.

Pirmojo studijų semestro studentai į pasirenkamuosius dalykus (modulius) privalo registruotis per pirmas dvi semestro savaites.

Daugiau informacijos: http://www.vu.lt/studijos/studentams/pasirenkamieji-ir-laisvieji-dalykai

BENDROSIOS UNIVERSITETINĖS STUDIJOS (BUS)

Bendrųjų universitetinių studijų tikslas – ugdyti veiklius, kūrybingus, atvirus ir tolerantiškus, plataus akiračio ir atsakingus savo šalies ir šiuolaikinės visuomenės narius, suprantančius praeities pasiekimus, šiuolaikinio pasaulio problemas bei kuriančius galimas ateities perspektyvas.

Jei BUS dalykas numatytas rudens semestre  – registracija prasideda gegužės mėnesio pirmomis dienomis ir vyksta iki gegužės 15 d. Papildoma registracija vyksta rugsėjo mėn. pirmas dvi savaites.

Jei BUS dalykas numatytas pavasario semestre – registracija prasideda gruodžio mėnesio pirmomis dienomis ir vyksta iki gruodžio 15 d. Papildoma registracija vyksta vasario mėn. pirmas dvi savaites.

Apie tikslią registracijos pradžios datą informuojama elektroniniu pranešimu, siunčiamu VU studento el. pašto adresu.

Užsiregistruoti į BUS dalykus prisijunk prie VU eStudentas aplinkos ir pasirink BUS registracija (skiltyje Registracijos).

Daugiau informacijos: http://www.vu.lt/studijos/studentams/bus-dalykai

EGZAMINŲ SESIJA

Egzaminai ir įskaitos laikomi egzaminų sesijos tvarkaraštyje nurodytu laiku.

Studentas, negalintys atvykti į egzaminą (įskaitą) dėl ligos ar kitos svarbios priežasties, fakulteto dekano gali prašyti egzaminą (įskaitą) leisti laikyti kitu laiku pagrindinės egzaminų sesijos metu arba pratęsti egzaminų sesiją.

Egzaminų sesija pratęsiama gydymo įstaigų išduotame nedarbingumo pažymėjime nurodytam laikui, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui skaičiuojant nuo naujo semestro pradžios. Apie neatvykimo į egzaminą (įskaitą) priežastį studentas privalo per tris darbo dienas nuo egzaminų sesijos tvarkaraštyje numatytos egzamino (įskaitos) datos pranešti fakulteto (padalinio) administracijai ir iki administracijos nustatyto laiko pateikti pateisinamąjį dokumentą.

Neišlaikytus egzaminus (įskaitas) studentas gali vieną kartą perlaikyti ne vėliau kaip per pirmas dvi naujo semestro savaites, o studentas, kuriam egzaminų sesija buvo pratęsta, - per dvi savaites po pratęsto termino pabaigos. Per egzamino (įskaitos) perlaikymą neišlaikytas egzaminas (įskaita) yra studento akademinės skola.

Pasibaigus egzaminų (įskaitų) perlaikymo terminui ne daugiau kaip 15 kreditų apimties akademinių skolų turinčiam studentui fakulteto (padalinio) dekanas (vadovas) gali leisti pakartoti atitinkamus studijų dalykus arba išlaikyti egzaminą eksternu ir tęsti studijas. Dalykų, kuriuos leista pakartoti, akademinių skolų likvidavimo terminas atidedamas vieneriems metams. Fakultetų (padalinių) tarybos nustato dalykus, kurių kartoti negalima. Kursus kartojantys studentai laikomi skolininkais.

Šaltinis: http://www.vu.lt/lt/studijos/studiju-procesas/egzaminu-sesija

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Pagal studijų sutartį studijuojantysis įsipareigoja pasikeitus gyvenamajai ir/ar kontaktinei informacijai, nedelsiant apie tai informuoti Universitetą.

Tai galite padaryti prisijungę prie savo Informacinės sistemos ir pakeisti savo kontaktus.

EKSTERNO SUTARTIS 

Studijų nuostatai - punktas 2.4. Eksterno sutartis – tai studijų sutarties priedas, sudaromas tais atvejais, kai studentai ar klausytojai savarankiškai studijuoja atskirus studijų dalykus (jų grupes) (modulius) ir kamieninio akademinio padalinio vadovo leidimu laiko studijų dalykų (jų grupių) (modulių) egzaminus (įskaitas).

Įmokų už studijas Vilniaus universitete mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarka, 44 punktas: eksterno įmoka už dalyką (modulį) negrąžinama.

VU KnF taryba periodiškai atnaujina eksternu laikomų dalykų sąrašą.

STUDIJŲ ATNAUJINIMO TVARKA

Asmenys, atnaujinantys studijas Universitete, priimami į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, tačiau studijų metu, atsiradus laisvai valstybės finansuojamai vietai, studentas gali dėl jos konkuruoti.

Atnaujinti studijas pirmosios, antrosios studijų pakopų, vientisųjų studijų programose gali būti leidžiama tik asmeniui, kuris yra visiškai įvykdęs Universiteto pirmosios, antrosios studijų pakopų ar vientisųjų studijų programos pirmojo semestro studijų planą bei neturi finansinių įsipareigojimų Universitetui.

Studijos gali būti atnaujinamos, jeigu asmens studijuotos ir ketinamos studijuoti studijų programos skirtumai sudaro ne daugiau kaip 15 kreditų ir nepasibaigė akademinių kamieninių padalinių Tarybų nustatyti studijų rezultatų įvertinimų galiojimo terminai. Skirtumai likviduojami per vienerius metus nuo studijų atnaujinimo. Dalyko skirtumo likvidavimui yra sudaroma klausytojo sutartis.

Jei asmuo turi daugiau kaip 15 kreditų dalykų skirtumus, jis privalo šiuos skirtumus likviduoti prieš nuosekliųjų studijų atnaujinimą, sudaręs  klausytojo sutartį. Klausytojo sutartis sudaroma ne ilgiau kaip vienam semestrui ir pagal ją studijuojami dalykai neturi viršyti 60 studijų kreditų.

Už šiurkščius akademinio sąžiningumo principo pažeidimus iš Universiteto pašalintas asmuo prašymą dėl studijų atnaujinimo gali paduoti ne anksčiau kaip praėjus metams nuo pašalinimo dienos ir tik po to, kai yra likvidavęs visus dalykų / modulių skirtumus.

Kitoje aukštojoje mokykloje studijavęs, tačiau nutraukęs studijas asmuo gali tęsti jas Vilniaus universitete. Tokiu atveju reikia būti baigus pirmąjį semestrą be akademinių skolų ir raštu kreiptis į fakulteto dekanatą, kuriame yra vykdoma norima studijuoti studijų programa. Norinčio tęsti studijas Universitete dalinių studijų rezultatai įskaitomi įvertinus jų atitiktį pageidaujamos studijų programos formaliesiems ir dalykiniams reikalavimams. Gali būti įskaitoma ne daugiau kaip 75 procentų pageidaujamos pirmosios ar antrosios pakopų arba vientisųjų studijų programos apimties.

Klausytojo sutartys sudaromos dekanate.

Norintiems grįžti į studijas reikia:

1. Parašyti prašymą grįžti į studijas ir pateikti dekanate iki semestro pradžios;

2. Pridėti skirtumų lapus (išduoda studijų programą kuruojanti katedra);

3. Pridėti akademinę pažymą apie išklausytus dalykus (ne VU studentams);

4. Pridėti įskaitomų dalykų (išklausytų ne VU) aprašus.

Detalesnės informacijos teirautis studijų skyriuje: tel. 8 37 42 25 23, el. paštu .

Visa informacija apie studijų sustabdymą, nutraukimą ir atnaujinimą skelbiama VU tinklapyje: http://www.vu.lt/studijos/studentams/studiju-sustabdymas-nutraukimas-ir-atnaujinimas

INFORMACIJA APIE ĮMOKAS

Studentai, studijuojantys antro ir aukštesnių semestrų valstybės nefinansuojamose studijų vietose, studijų sutartyje nustatytą metinę studijų kainą moka už kiekvieną semestrą (t. y. pusę metinės studijų kainos) atskirai iki einamojo semestro pirmojo mėnesio pabaigos.

Fakulteto dekanas gal leisti studijų įmoką sumokėti dalimis arba atidėti studijų įmokos mokėjimą. Prašymas rašomas kiekvieną semestrą prisijungus prie VU studento informacinės sistemos.

Studijuojančiajam atsisakius vykdyti finansinius įsipareigojimus, Universitetas turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka juos išieškoti kartu su numatyto dydžio delspinigiais.

Jei studentas / klausytojas nutraukia studijų sutartį, sumokėtos studijų įmokos, atitinkančios studijų kainą semestrui (studijuojamų dalykų (modulių) kainą), grąžinamos Senato komisijos nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos:

http://www.vu.lt/studijos/studentams/imokos-uz-studijas

Įmokų už studijas Vilniaus universitete mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarka

STUDIJŲ KAINOS KOMPENSAVIMAS

Pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų programų studentai, kurie visą studijų laikotarpį ar jų dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamose vietose ir pasiekė geriausių studijų rezultatų, gali tikėtis už studijas sumokėtos kainos kompensavimo. Daugiau informacijos: http://www.vu.lt/studijos/studentams/studiju-kainos-kompensavimas

{

INFORMACIJA APIE KURSO KARTOJIMĄ 

Kursą kartojantys studentai privalo:

 1. Parašyti prašymą dėl dalyko studijų kartojimo. Prašymų blankai yra dekanate.
 2. Susimokėti kurso kartojimo įmoką ne vėliau kaip iki semestro, kuriame dėstomas dalykas, pirmojo mėnesio pabaigos. Ši įmoka lygi studijų kredito kainai padaugintai iš dalyko kreditų skaičiaus. Kvitą rasite savo asmeninėje duomenų bazėje adresu: https://is.vu.lt/

Studijuojančiajam atsisakius vykdyti finansinius įsipareigojimus, Universitetas turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka juos išieškoti kartu su numatyto dydžio delspinigiais.

INFORMACIJA DĖL BRAUKIMO IŠ STUDENTŲ SĄRAŠŲ

Studijų sutartis pasirašoma prieš pradedant studijas yra teisinis dokumentas.

Pasirašyta Studijų sutartis savaime nenutrūksta neatvykus studijuoti, nesilankant paskaitose ar nelaikant egzaminų. Nutraukiant studijas savo noru svarbu pasirašytą prašymą dėl sutarties nutraukimo pristatyti dekanatui. Universitetas turi teisę reikalauti finansinių ir kitokių šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

Universitetui vienašališkai nutraukiant Studijuojančiojo studijų sutartį, apie tai prieš 10 kalendorinių dienų informuojami VU studento informacinėje sistemoje. Studijos nutraukiamos:

 1. Pasibaigus studijų sutarčiai;
 2. Pačiam studentui (klausytojui) prašant;
 3. Studentą pašalinus;
 4. Studentui keičiant studijų programą;
 5. Kai dėl kitų objektyvių priežasčių studijos tampa negalimos.

Studentas šalinamas:

 1. Dėl nepažangumo;
 2. Dėl nesąžiningumo studijų arba studijų rezultatų vertinimo metu (nusirašinėjimo, plagiato ir pan.);
 3. Dėl finansinių įsipareigojimų Universitetui nevykdymo;
 4. Jei neužsiregistruoja po akademinių atostogų arba studijų sustabdymo;
 5. Jei per vienerius metus jam skirti du papeikimai.

Studentą (klausytoją) šalina rektorius.

 Išbrauktieji studentai skirtumines skolas galės likviduoti tik sudarę klausytojo sutartį.

Daugiau informacijos: http://www.vu.lt/studijos/studentams/studiju-sustabdymas-nutraukimas-ir-atnaujinimas

PAŽYMOS PAŠALINTIEMS VU STUDENTAMS IR ABSOLVENTAMS

Visos pažymos, susijusios su studijomis (išskyrus akademines pažymas bei dalykų sandus – juos rengia fakultetų administracijos), pašalintiems VU studentams ir VU absolventams išduodamos tik VU Studijų direkcijoje (Universiteto 3). Šios pažymos išduodamos vadovaujantis Senato komisijoje patvirtinta tvarka.

Kilus klausimams, prašome skambinti tel. (85) 2193164 arba rašyti 

Informacija apie tvarką rasite adresu http://www.vu.lt/lt/studijos/studiju-procesas/studijas-reglamentuojantys-dokumentai ->>> Papildomų pažymų apie studijas išdavimo ir paslaugų teikimo tvarka

 

Visa aktuali informacija studentams talpinama:

http://www.vu.lt/studijos/studentams

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos