Ekonomika ir vadyba

Apie programą

BA ekonomika ir vadyba 001

Studijų sritis: socialiniai mokslai

Studijų kryptis: ekonomika – pagrindinių studijų kryptis, vadyba – gretutinių studijų  kryptis (2017 m.: ekonomika – pagrindinių studijų kryptis, verslas ir vadyba – gretutinių studijų  kryptis).

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: socialinių mokslų bakalauras (įstojusiems iki 2017 m. – ekonomikos bei verslo ir vadybos bakalauras).

Studijų trukmė: 4 m.

Ekonomikos ir vadybos studijų programos tikslas – rengti kvalifikuotus ekonomistus, turinčius vadybininko kompetencijų, išmanančius ekonominių sistemų veikimą, suvokiančius organizacijos veiklos principus, gebančius spręsti ekonomikos teorines ir praktines problemas, integruojant naujausias ekonomikos ir vadybos mokslines žinias, pasiūlant organizacines ir vadybines priemones ekonominiams sprendimams įgyvendinti.

Ekonomikos ir vadybos studijų programa orientuojasi į atsakomybės priimant sprendimus, tyrimų vykdymo, kritinio mąstymo ir bendradarbiavimo (bendrųjų kompetencijų ugdymas), ekonominės sistemos funkcionavimo, teorinių ir praktinių ekonominių problemų sprendimo, ekonominės analizės metodų taikymo ir vadybinių priemonių rengimo (dalykinių kompetencijų ugdymas) žinias ir gebėjimus.

Numatomi studijų rezultatai

Ekonomikos studijų rezultatai: gebės nusimatyti veiklos tikslus ir jų siekti, nuolat tobulindamas mokymosi įgūdžius; gebės planuoti veiklos etapus ir atsakingai paskirstyti prioritetus, kad būtų pasiekti veiklos tikslai; gebės priimti sprendimus, suvokdamas atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei ir aplinkai; gebės savarankiškai rinkti, apibendrinti ir analizuoti informaciją iš įvairių šaltinių, taikydamas informacines technologijas, gebės kritiškai vertinti informaciją, identifikuodamas problemas ir numatydamas jų sprendimo alternatyvas; gebės bendrauti lietuvių ir dalykine anglų kalba žodžiu ir raštu, taikyti IT ir komunikacines technologijas; gebės efektyviai bendrauti ir būti aktyvus, generuodamas naujas idėjas ir argumentuotai pagrįsdamas inovatyvius problemų sprendimus; gebės prisiimti ir dalytis atsakomybe už užduočių įgyvendinimą, organizuojant ir įgyvendinant komandines užduotis/veiklas; gebės paaiškinti ekonomikos mokslų kategorijas, principus ir metodus, integruoti žinias tarpdalykinėse studijose ir profesinės veiklos srityse; gebės suprasti ekonominės sistemos veikimo ypatumus ir vertinti valstybės įsikišimo į rinką padarinius; gebės analizuoti ir modeliuoti ekonominius reiškinius, vertinti rinkos pokyčius, formuluodamas įvairiomis teorijomis, tyrimais ir praktika pagrįstus apibendrinimus;, gebės suprasti makroekonominę aplinką ir vertinti jos įtaką organizacijos veiklai, paaiškinant pasekmes; gebės savarankiškai rinkti, sisteminti, kokybiniais ir kiekybiniais tyrimo metodais apdoroti informacinių šaltinių ir statistinių duomenų, atspindinčių ekonominę situaciją, informaciją; gebės analizuoti ir prognozuoti organizacijos ekonominės ir finansinės veiklos rodiklius, siekdamas priimti tinkamus valdymo, investavimo ir veiklos finansavimo sprendimus.

Vadybos studijų rezultatai: gebės vertinti organizacijos veiklas, pasiūlydamas pagrįstus vadybinius sprendimus efektyvumo problemoms spręsti; gebės rengti vadybines priemones, įgyvendinant ekonominius organizacijos tikslus; gebės pritaikyti organizacijoje vadybos principus, numatyti organizacijos strategines perspektyvas, planuodamas, organizuodamas, vadovaudamas ir kontroliuodamas visas organizacijos valdymo sritis; gebės identifikuoti ir spręsti organizacijos finansų valdymo problemas, panaudodamas teorines valstybės finansų valdymo žinias; gebės parinkti ir taikyti verslo inovacijų ir konkurencingumo didinimo metodus, marketingo veiksmus organizacijoje, užtikrindamas jos konkurencingą poziciją rinkoje; gebės vertinti žmogiškojo ir socialinio kapitalo poveikį organizacijos veiklos efektyvumui ir vystymuisi, rasdamas geriausią sprendimą suinteresuotosioms šalims.

Studijų programos skiriamieji bruožai

Studijų programoje yra derinamos ekonomikos ir vadybos sričių studijos. Pirmuosius dvejus studijų metus studentai mokosi pagal ekonomikos studijų programą, paskui renkasi vieną iš verslo ir vadybos gretutinių studijų šakų:

1) Finansai ir apskaita,

2) Verslo ir viešojo sektoriaus vadyba,

3) Žmogiškojo ir socialinio kapitalo vadyba,

4) Marketingas ir rinkų konkurencija.

Specialybės tarpdiscipliniškumas atitinka pasaulines specialistų rengimo tendencijas, kuriose pabrėžiama žinių iš skirtingų sričių integravimo ir gebėjimų kurti savo verslą svarba. Studijos priartintos prie aktualių praktinio gyvenimo poreikių, baigę studijas studentai gebės analizuoti ekonominius reiškinius tiek įmonės, tiek valstybės ar regiono lygmeniu; žinos naujausias ekonomines tendencijas, galės taikyti vadybos žinias spręsdami ekonomines problemas ir gerindami organizacijų veiklos rodiklius. Studijų programa sudaryta taip, kad jos absolventas turės pakankamai teorinių ir praktinių žinių darbinei veiklai.

Programoje taikomi probleminio mokymo ir mokymosi metodai padeda ugdyti studentų analitinį ir kritinį mąstymą ir gebėjimus, lavina bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, per projektinę veiklą skatinamas kūrybiškumas. Nuo 3 semestro studentai gali rinktis norimus studijuoti dalykus iš pasirenkamų dalykų bloko, tai padidina galimybes gilinti norimas kompetencijas.

Ketvirtame kurse atliekama trijų mėnesių trukmės profesinė praktika įstaigoje ar įmonėje. Taip pat studentai gali dalyvauti Erasmus praktikų programoje, kuri vyksta užsienio šalių įmonėse.

Programos absolventas gali tęsti studijas ekonomikos krypties, verslo ir vadybos krypčių grupės magistro studijų programose.

Studijų pabaiga

Programa baigiama bakalauro baigiamojo darbo ruošimu (pagrindinės krypties ir gretutinės krypties). Sėkmingai baigusiems studijas suteikiama Ekonomikos (pagrindinės krypties) ir Verslo ir vadybos (gretutinės krypties) bakalauro kvalifikacija.

 

giedrius romeika

 

INSTITUTO DIREKTORIUS
Giedrius Romeika

el. p.
tel. 8 37 422477
Muitinės g. 8, Kaunas, 6 kab.

kaminskiene 2017

 

ADMINISTRATORĖ
Vaidilutė Kaminskienė

el. p.
tel. 8 37 422477
Muitinės g. 8, Kaunas, 6 kab.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos