Bendrinės kalbos vieta mentaliniame lietuvių kalbos žemėlapyje

Eil. nr. Projekto rekvizitai Privalomi atsakymai
1. Projekto pavadinimas Bendrinės kalbos vieta mentaliniame lietuvių kalbos žemėlapyje
2. Projekto mokslo sritis Humanitariniai mokslai
3. Projekto statusas Vykdomas
4. Projekto pradžia 2014 06 02
5. Projekto pabaiga 2016 12
6. Vykdančioji institucija Vilniaus universitetas
7. Universiteto šakinis padalinys, kuris dalyvaujaprojekte Lietuvių filologijos katedra
8. Projekto partneriai  
9. Projekto vadovas ir dalyviai Vilniaus universitete/padalinyje Prof. dr. Daiva Aliūkaitė
10. Finansavimo šaltinis Valstybinė lietuvių kalbos komisija
11. Projekto biudžetas 26 924 Eur (2014 m. – 6024 Eur; 2015 m. – 10 400 Eur; 2016 m. – 10 500 Eur)
12.

Trumpas projekto aprašymas

Projekto veiklų planas

Tyrimo tikslas – tirti paprastųjų kalbos bendruomenės narių geolingvistinę kompetenciją.

 

Projektą sudarė 3 pagrindinės dalys: metodologinė, eksperimentinė ir tiriamoji.

Metodologinės projekto dalies pagrindinis tikslas – geolingvistinės kompetencijos tyrimo Lietuvos regionų bendruomenėse modelio sukūrimas. Ši tyrimo dalis dvinarė: pirmiausia, siekiant parengti tinkamą geolingvistinei kompetencijai tirti įrankių komplektą (anketą, žemėlapio užduotį), buvo atlikta kritinė perceptyviosios dialektologijos tyrimų peržiūra.Vadovaujantis objektyviais regioninio variantiškumo duomenimis, buvo parengti tiriamųjų Lietuvos regionuose atrankos kriterijai ir jais vadovaujantis suformuotos tiriamųjų grupės, nustatyti tiriamieji regionų punktai. Buvo surengtas metodologinis seminaras geolingvistinės kompetencijos tyrimo modeliui pristatyti.

Eksperimentinės projekto dalies pagrindinis tikslas – atlikti mentalinių žemėlapių tyrimą Lietuvos regionuose, t. y. sukaupti ir kartografuoti tiriamąją medžiagą. Sukaupta daugiau kaip 1400 tiriamosios medžiagos komplektų.

Pagrindinis tiriamosios projekto dalies tikslas – ištirti geolingvistinę paprastųjų kalbos bendruomenės narių kompetenciją.

13. Trumpas rezultatų aprašymas (pagal darbų planą)

Svarbiausi moksliniai rezultatai:

1) sukurtas geolingvistinės kompetencijos tyrimo Lietuvos regionų bendruomenėse modelis (http://www.knf.vu.lt/aktualijos/221-renginiai/1319-lietuviu-filologijos-katedra-kviecia-i-mokslini-metodologini-seminara);

2) nustatyti mentaliniai horizontaliojo kalbos variantiškumo arealai ir identifikuotos suvokimo izoglosės, skaidančios horizontalųjį kalbos variantiškumą;

3) identifikuoti prototipiškiausi tarminiai regionai;

4) nustatyti prototipiniai bendrinės kalbos regionai paprastųjų kalbos bendruomenės narių požiūriu.

 

Mokslinė produkcija ir viešinimo formos:

 

Moksliniai straipsniai

 1. Aliūkaitė, D., Mikulėnienė, D. Perceptyviosios dialektologijos instrumentai ir tyrimų kryptys: variantų arealai mentaliniuose žemėlapiuose (Biržų atvejis), Acta Linguistica Lithuanica LXXIV, 2016, p. 89–120. (1,5 aut. lanko). Prieiga: http://www.lki.lt/LKI_LT/index.php?option=com_content&view=article&id=1053&Itemid=33
 2. Geržotaitė, L. Jaunųjų šiauliškių ir panevėžiškių tarminė savimonė: ribos mentaliniuose žemėlapiuose, Acta Linguistica Lithuanica LXXIV, 2016, p. 121–142.(1,0 aut. lankas). Prieiga: http://www.lki.lt/LKI_LT/index.php?option=com_content&view=article&id=1053&Itemid=33
 3. Merkytė-Švarcienė, E. Tarmių mentalinio žemėlapio (ne)tikslumo veiksniai: tarmės vartojimas vs. nevartojimas, Respectus Philologicus 29 (34), 2016, p. 139–154. (0,8 aut. lanko). Prieiga: http://www.rephi.knf.vu.lt/images/29_34/MerkyteSvarciene.pdf
 4. Aliūkaitė, D., Mikulėnienė, D. Lietuvos gimnazistų požiūris: išsilavinimas bendrinės kalbos vaizdiniuose, Verbum 7, 2016, p. 17–33. (0,95 aut. l.). Prieiga: http://www.zurnalai.vu.lt/verbum/article/view/10283/8155.
 5. Geržotaitė, L., Čepaitienė, A. Vilkaviškio jaunuolių kalbinė gimtinė: ribos, taisyklingumo ir patrauklumo vertės, Verbum 7, 2016, p. 84–100. (1,0 aut. l.) Prieiga: http://www.zurnalai.vu.lt/verbum/article/view/10288/8160.

 

Moksliniai pranešimai

Pristatyti moksliniame metodologiniame seminare „Bendrinės kalbos vieta mentaliniame lietuvių kalbos žemėlapyje. Teorinės nuostatos ir metodologinės prieigos“ 2014 m. rugsėjo 18 d. Programos prieiga: http://www.knf.vu.lt/aktualijos/221-renginiai/1319-lietuviu-filologijos-katedra-kviecia-i-mokslini-metodologini-seminara (atskiru failu)

 1. Aliūkaitė Daiva. Geolingvistinės kompetencijos tyrimo teorinės prielaidos ir empiriniai instrumentai.
 2. Merkytė-Švarcienė Erika. Bendrinės kalbos regionai rytų aukštaičių požiūriu: žvalgomasis tyrimas.
 3. Mikulėnienė Danguolė. Punktų tinklo bendrinės kalbos vaizdinių sistemai regionuose tirti atranka ir geolingvistinė motyvacija.

 

Pristatyti baigiamajame projekto seminare 2016 m. gruodžio 19 d. Programos prieiga: http://www.knf.vu.lt/aktualijos/skelbimai/220-renginiai/2035-kvieciame-i-baigiamaji-mokslinio-projekto-bendrines-kalbos-vieta-mentaliniame-lietuviu-kalbos-zemelapyje-seminara

 1. Aliūkaitė Daiva. Bendrinė kalba nuostatose ir vaizdiniuose: pieštiniai Lietuvos gimnazistų žemėlapiai.
 2. Čepaitienė Agnė. Gabmap instrumentai perceptyviosios dialektologijos tyrimuose.
 3. Geržotaitė Laura. Lenkijos lietuvių šnektos vaizdas nuostatose ir pieštiniuose žemėlapiuose.
 4. Mikulėnienė Danguolė. Geolektų ir regiolektų antpindžiai mentaliniuose tarmių žemėlapiuose.

Kitose konferencijose pristatyti pranešimai

 1. Aliūkaitė Daiva. Bendrinės kalbos konceptualizacijos modeliai, tarptautinė 23-čioji Jono Jablonskio konferencija „Reikšmė kalboje ir kultūroje“, LKI  ir VU FilF, 2016 m. rugsėjo 23–24 d. Programos prieiga: http://www.jablonskis2016.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2016/04/Reik%C5%A1m%C4%97-kalboje-ir-kult%C5%ABroje_programa3.pdf
 2. Aliūkaitė Daiva. Tarmių mentalinių žemėlapių tipai vakarų aukštaičių kauniškių areale, IV tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija „Kalbos ir žmonės: įvairovė ir darna“, VU, LITAKA,  2016 m. rugsėjo 28–29 d. Programos prieiga: http://www.taikomojikalbotyra2016.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2015/12/Taikomosios_kalbotyros_konferencijos_programa1.pdf
 3. Aliūkaitė Daiva. Tarmė ir jos vartotojas XXI a. pradžioje: NORM vaizdinio tęsiniai ir kaita, tarptautinėje mokslinė konferencija, skirta profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) 80 metų gimimo sukakčiai paminėti „Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos“, LKI  ir VU FilF, 2016 m. spalio 19–21 d. Tezių prieiga:

http://www.lki.lt/LKI_LT/images/A._Girdenio_KONFERENCIJOS_TEZ%c4%96S_2016_1_3.pdf

 1. Mikulėnienė, Danguolė. Lietuvių tarmių klasifikacija geolingvistinės jaunimo kompetencijos tyrime, 52-oji prof. Arturo Ozolo dienos tarptautinė mokslinė konferencija „Kalbos gramatinės ir leksinės sistemos variantiškumas“, Latvijos universitetas (Ryga), 2016 m. kovo 17–18 d. Programos prieiga: http://www.hzf.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/hzf/petnieciba/Arturs_Ozols_52_konfer_programma_2016b.pdf
 2. Aliūkaitė Daiva. The Geolinguistic Competence of Young Lithuanians, 8-asis dialektologijos ir geolingvistikos kongresas (VIII. Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics (SIDG)), 2015 m. rugsėjo 14–18 d., Kipras. Programos prieiga: http://sidg.emu.edu.tr/programen.pdf
 3. Aliūkaitė Daiva. Kalbiniai kraštovaizdžiai ir kalbinės nuostatos perceptyviosios dialektologijos požiūriu, mokslinis seminaras „Kalbiniai kraštovaizdžiai regionuose: lingvistinės ir tarpdalykinės tyrimų perspektyvos“, VU KHF, 2015 m. spalio 16 d. Programos prieiga: http://www.khf.vu.lt/aktualijos/skelbimai/220-renginiai/1640-mokslinis-seminaras-apie-tarmiu-tyrimus
 4. Aliūkaitė Daiva. Tarminių kodų gyvybingumas Biržų geolekto zonoje,  XII Tarptautinio baltistų kongreso teminė sekcija Baltų tarmių tyrimų statika ir dinamika: objektas, teorinės ir metodologinės nuostatos, VU FilF, 2015 m. spalio 28–31 d. Programos prieiga: http://www.baltistukongresas.flf.vu.lt/index.php/lt/sekcijos/tarmes-sekcija
 5. Aliūkaitė Daiva. Bendrinės kalbos vaizdinių sistema, Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro surengtas seminaras „Bendrinė lietuvių kalba šiandien: tikrovė, iliuzija, siekinys?“, LKI, 2015 m. gegužės 22 d.

Programos prieiga:

http://www.lki.lt/LKI_LT/images/Naujienos/2015/kvietimas%20%20lki%20bendrins%20kalbos%20seminar.pdf

 1. Mikulėnienė Danguolė. Tarmė: tradicija ir naujos tyrimų kryptys, mokslinis seminaras „Kalbiniai kraštovaizdžiai regionuose: lingvistinės ir tarpdalykinės tyrimų perspektyvos“, VU KHF, 2015 m. spalio 16 d. Programos prieiga: http://www.khf.vu.lt/aktualijos/skelbimai/220-renginiai/1640-mokslinis-seminaras-apie-tarmiu-tyrimus
 2. Geržotaitė Laura. Tarmiškumas ir tarmių ribos jaunimo požiūriu: šiauliškių ir panevėžiškių atvejis, mokslinis seminaras „Kalbiniai kraštovaizdžiai regionuose: lingvistinės ir tarpdalykinės tyrimų perspektyvos“, VU KHF, 2015 m. spalio 16 d. Programos prieiga: http://www.khf.vu.lt/aktualijos/skelbimai/220-renginiai/1640-mokslinis-seminaras-apie-tarmiu-tyrimus
 3. Merkytė-Švarcienė Erika. Tarmių mentalinio žemėlapio (ne)tikslumo veiksniai: tarmės vartojimas vs. nevartojimas, mokslinė konferencija „Tarp eilučių: lingvistikos, literatūrologijos, medijų erdvė“ (TELL ME 2015), VU KHF, 2015 m. balandžio 21–22 d. Programos prieiga: http://www.khf.vu.lt/dokumentai/failai/konferenciju/tellme/TELL-ME-2015-PROGRAMA.pdf

 

Parengta 11 aut. lankų mokslinė studija „Kalbos variantiškumas ir jo vertinimas perceptyviosios dialektologijos požiūriu: variantų ir vietų vaizdiniai“

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos