What marketing and digital skills do a MarTech (Marketing Technology) specialist need?

Various studies show that information technology (IT) skills are needed in nine out of ten jobs. What IT and marketing knowledge and skills are needed for a modern marketing specialist was clarified in a study conducted in Lithuania, Latvia, Romania and Portugal at the beginning of the 2020 year.

Representatives of various stakeholders in this study singled out the following key competencies of a digital marketer: strong communication, digital strategy, strategic creativity and consumer loyalty, and website user experience management, optimization, and more (Figure: Digital Marketing Specialist Competencies Top 10). All the competencies highlighted relate both to the strategic aspects of marketing as a professional activity and to the modules in marketing as a study program and in the field of digital marketing.

competences

Digital Marketing Specialist Competencies Top 10

The analysis of professional competencies revealed that the skills that a digital marketer particularly needs (Figure: Digital Marketing Specialist Skills Top 10), related to IT tools, are directly related to a specific marketing area and its goals, e.g. with social media, mobile, email. email, search engine and optimization marketing, etc. These professional skills can be conditionally divided into two groups: professional skills tailored to the needs of digital marketing and professional skills tailored to the needs of digital marketing.

skills

Digital Marketing Specialist Skills Top 10

"A modern marketing specialist must not only be a professional in his field, but also constantly monitor the environment, follow trends and social issues. In this age of video and social networking, digital skills are more important than ever. After all, it is very important that a marketer knows how media channels work, is able to convey the desired message to the audience in a short, persuasive and clear way, using the correct language, both text and video or image, ”says L. Križinauskienė,  director of association "Langas į ateitį" and Coordinator of the National Digital Coalition. She also emphasizes that it is very important for such professionals to critically evaluate information, be able to work and communicate in a team.

These insights are supported by dr. Giedrius Romeika, director of the Institute of Social Sciences and Applied Informatics of Vilnius University Kaunas faculty, one of the main developers of the international project “FuseIT: Future competences pathways for marketing and ICT education”. According to him, the results of the research were surprising, and at the same time quite plausible: “On the one hand, the TOP 10 of digital competencies included competencies in different areas and categories: knowledge of the user and his needs representing the basics of marketing; user-friendliness / design of the website, whether business intelligence or digital strategy linked to business strategy, or strategic creativity more  linked to personal competencies. On the other hand, given the diversity of marketing as a discipline and the dynamism and applicability of ICT, such a broad and diverse mix of digital competencies seems reasonable and logical."

 

RomeikaThe broad top 10 professional skills range from proper knowledge of "Excel" to mobile marketing or search engine marketing (SEM). "Creating such a wide range of competencies and professional skills and at the same time effective training program will be a serious challenge for the project team," admits "FuseIT" project manager dr. Giedrius Romeika. However, he ensures that an international team of complementary professionals and colleagues will succeed in this task.

Already the first intellectual results and recommendations of the “FuseIT” project became guidelines for further development of an effective digital marketing competencies training module based on the needs identified in the study.

The “FuseIT” (Future competences pathways for marketing and ICT education) project is implemented by VU Kaunas Faculty (coordinator), together with project partners from Portugal, Latvia, Romania and Lithuania. The aim of the project is to analyze, create and implement a curriculum with e. learning materials, a blended learning environment, self-assessment of ICT knowledge and skills, and a certification system that responds to the needs of the European labor market.


Project duration: 2019 October 31 - 2021 October 31

fuseit

This project has been funded with support from the European Commission. This material reflects the views only of the author, and the National Agency and European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Fuse IT (Metode pentru dobândirea de competențe viitoare de marketing și educație TIC)

PT RO LV LT  

fuseit2020„Uniunea Europeană trebuie să se asigure că nivelul de cunoștințe, aptitudini, competențe și creativitate al forței de muncă din Europa - mai ales al practicienilor din domeniul TIC - este conform celui mai înalt standard profesional la nivel mondial și că acesta este actualizat constant în cadrul unui proces de învățare eficientă pe întreg parcursul vieții." - Michel Catinat, Șef de Unitate, TIC pentru Concurență și Inovație în Industrie, DG Întreprinderi și Industrie, Comisia Europeană, 2015.

TIC face parte din sectoarele principale in Europa care au o contribuție din ce în ce mai importantă la dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă în economiile avansate. În pofida faptului că potrivit Raportul privind competențele electronice în Europa (E-skill in Europe Report - 2014) penuria de specialiști TIC sporește. Se estimează că cererea de specialiști va crește în următorii ani. Spre exemplu, în prezent, mari bănci internaționale deschid sucursale în Lituania sporind astfel cererea de specialiști cu înaltă calificare în TIC. Experții afirmă că numeroși tineri încă își aleg domenii de studiu diferite de ICT. Unii absolvenți care ar putea fi interesați să studieze TIC în viitor nu studiază discipline asociate TIC, alegând specializări diferite la școală. Cei care finalizează studii în domeniul TIC beneficiază de o calificare acceptabilă, dar care ar putea fi superioară. Liceele și universitățile le asigură studenților doar cunoștințe de bază în domeniul TIC. Dacă studenții doresc să lucreze cu o anume TIC, ceștia trebuie să studieze suplimentar în centre de dezvoltare a competențelor. Situația actuală justifică necesitatea unei abordări pluridisciplinare a educației TIC, conceperea unui nou plan de învățământ și crearea de oportunități (și condiții) de dobândire a competențelor și cunoștințelor necesare în cel mai scurt timp posibil (de exemplu, prin cursurile on-line, principiile de învățare pe întreg parcursul vieții etc.). Privind lucrurile în perspectivă, pe termen lung, departamentele TIC vor fi forțate să accepte o nouă abordare asupra educației TIC care ar putea ajuta la diminuarea lacunelor și dezechilibrele dintre nevoile de pe piața muncii și nevoile (sau așteptările) studenților de la societate. Potrivit Rețelei Europene a Școlilor (European Schoolnet - EUN), competențele în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STEM) devin o parte din ce în ce mai importantă a alfabetizării de bază în economia cunoștințelor în prezent. Pentru ca Europa să continue să se dezvolte este nevoie de un milion de cercetători suplimentari până în 2020. Educația în domeniul științelor nu mai poate fi privită ca formare rezervată exclusiv elitelor pentru viitorii oameni de știință sau ingineri. Se observă clar că numai cetățenii conștienți de știință pot lua decizii informate și se pot implica în dialogul cu privire la chestiunile sociale orientate spre știință. După cum s-a menționat în recentul Raport al Comisiei Europene (CE) – Educația științifică pentru cetățenie responsabilă, cunoștințele despre și legate de știință sunt o parte integrantă a pregătirii populației europene pentru a fi cetățeni responsabili și implicați activ, creativi și inovatori, capabili să lucreze în colaborare și complet conștienți de provocările complexe cu care se confruntă societatea, stăpânindu-le pe deplin. Din păcate, potrivit EUN (2016) lacunele legate de STEAM sunt răspândite la nivelul întregii Europe și sunt aplicabile aproape tuturor locurilor de muncă cu profil tehnic, inclusiv TIC.

Proiectul Fuse IT (Metode pentru dobândirea de competențe viitoare de marketing și educație TIC) se adresează nevoilor de educație și de pe piața de muncă în ceea ce privește competențele profesionale și cunoștințele de care să dispună studenții și absolvenții de universități (inclusiv activitățile de învățare pe întreg parcursul vieții).

Proiectul va analiza, concepe, dezvolta și pune în aplicare o programă actualizată, materiale e-learning, mediu de învățare mixtă, evaluarea cunoștințelor și competențelor TIC și simulări cu sisteme de evaluare a cunoștințelor.

Durata proiectului: 31 octombrie 2019 - 31 octombrie 2021

Principalele rezultate intelectuale sunt legate de marketing și competențele pentru viitor și vor include:

 • Linii directoare și analiză de studii în învățământul superior;
 • Dezvoltarea și localizarea planului de învățământ;
 • Materiale pentru e-learning în părți separate pentru diferite discipline;
 • Simulări pentru educație;
 • Sistem de auto-evaluare și evaluare a cunoștințelor;
 • Ghiduri metodologice

Acest proiect va avea impact asupra a 2 niveluri de beneficiari. Grupul țintă primar include: 

 • Studenți la universitate;
 • Cadre didactice, personal din cadrul universităților, centre de educație pentru adulți etc.
 • Sectorul de afaceri

Membrii acestui grup țintă vor beneficia de proiect prin participarea la formare și evaluarea cunoștințelor, care le va îmbunătăți nivelul de cunoștințe și competențele pe piața muncii. Cadrele didactice și personalul din cadrul universităților sunt responsabili pentru ameliorarea competențelor și creșterea gradului de calificare.

Grupul țintă secundar este reprezentat de universități, care ar putea întrebuința rezultatele proiectului și ar putea pune în aplicare programe de studiu actualizate în domeniul marketing-ului și/sau ar putea implementa părți separate de marketing în studii în domeniul TIC. Maniera de punere în aplicare a rezultatelor proiectului și a altor informații utile va fi descrisă în Ghidurile metodologice pentru punerea în aplicare a modulului de marketing.

Parteneri de proiect

Proiectul implică 5 parteneri din Lituania, Letonia, România și Portugalia.

fuseit

Fuse IT (Desenvolvimento futuro de competências para marketing e educação em TIC)

PT RO LV LT  

fuseit2020"A União Europeia tem de garantir que os conhecimentos, aptidões, competências e criatividade da mão-de-obra europeia - especialmente dos seus profissionais de TIC - correspondem aos mais elevados padrões profissionais globais e são constantemente atualizados num processo eficaz de aprendizagem ao longo da vida". - Michel Catinat, Chefe de Divisão da Unidade de TIC para a Competitividade e Inovação Industrial, DG Empresas e Indústria, Comissão Europeia, 2015.

As TIC estão entre os setores líderes na Europa, dando um contributo cada vez mais importante para o crescimento económico e para a criação de emprego nas economias avançadas. Apesar disso, de acordo com o relatório E-skill in Europe (2014), a escassez de especialistas em TIC está a aumentar. Prevê-se que a procura destes especialistas aumente nos próximos anos. Por exemplo, neste momento, os grandes bancos internacionais estão a abrir os seus departamentos na Lituânia, aumentando assim a procura de especialistas de TIC altamente qualificados. Os peritos afirmam que muitos jovens continuam a não escolher as áreas de TIC. Alguns licenciados que poderão estar interessados em estudos de TIC no futuro não estudam unidades curriculares relacionadas com as TIC, optando por uma especialização diferente na escola. Aqueles que terminam os estudos em TIC têm uma qualificação aceitável, mas deveria ser mais eficaz. As escolas secundárias e as universidades fornecem apenas conhecimentos básicos de TIC. Se os estudantes quiserem trabalhar com uma determinada TIC, devem além disso frequentar centros de desenvolvimento de competências. A situação atual justifica a necessidade de uma abordagem multidisciplinar da formação em TIC, de um novo desenvolvimento curricular e da criação de oportunidades (e condições) para obter as competências e os conhecimentos necessários, o mais depressa possível (por exemplo, utilizando cursos online, princípios de aprendizagem ao longo da vida, etc.). Do ponto de vista do longo prazo, os departamentos de TIC serão forçados a aceitar uma nova abordagem da formação em TIC que poderá ajudar a diminuir as lacunas e disparidades entre as necessidades do mercado de trabalho e as necessidades (ou expectativas) da sociedade.

De acordo com a European Schoolnet (EUN), as competências em ciências, tecnologia, engenharia e matemática (STEAM) estão a tornar-se uma parte cada vez mais importante da literacia básica na atual economia do conhecimento. É necessário um milhão de investigadores adicionais até 2020, a fim de manter o crescimento da Europa. A educação científica já não pode ser considerada apenas como uma formação de elite para futuros cientistas ou engenheiros. É claramente visível que só cidadãos conscientes da ciência podem tomar decisões informadas e encetar um diálogo sobre questões societais orientadas para a ciência. Tal como referido no recente Relatório da Comissão Europeia (CE) - Educação Científica para uma Cidadania Responsável, o conhecimento da ciência e sobre a ciência é parte integrante da preparação da nossa população para uma participação ativa e cidadania responsável, criativos e inovadores, capazes de trabalhar em colaboração e plenamente conscientes e familiarizados com os complexos desafios que a sociedade enfrenta. Infelizmente, de acordo com a EUN (2016), a escassez de STEAM é predominante em toda a Europa e aplica-se a quase todos os empregos técnicos, incluindo as TIC.

O projeto FuseIT (Future competences pathways for marketing and ICT education) aborda as necessidades do mercado de trabalho e da formação em matéria de competências e conhecimentos profissionais de estudantes e licenciados (incluindo atividades de aprendizagem ao longo da vida).

O projeto irá analisar, conceber, desenvolver e implementar um currículo atualizado, materiais de e-learning, ambiente de aprendizagem combinado, conhecimentos em TIC e autoavaliação de competências e simulações de sistemas de avaliação do conhecimento.

Duração do projeto: 2019 31 de outubro - 2021 31 de outubro

Os principais resultados intelectuais estão relacionados com marketing e competências futuras e incluem:

 • Orientações e análise de estudos no Ensino Superior;
 • Desenvolvimento e localização de currículos;
 • Material de e-learning em ficheiros separados para diferentes disciplinas/módulos;
 • Simulações em educação;
 • Sistema de autoavaliação e avaliação de conhecimentos;
 • Orientações metodológicas

Há dois níveis de beneficiários que serão afetados pelo projeto. O grupo-alvo primário inclui:

 • Estudantes universitários;
 • Formadores, pessoal universitário, centros de educação de adultos, etc.
 • Setor empresarial

 Este grupo-alvo beneficiará do projeto através da participação na formação e avaliação de conhecimentos, o que melhorará os seus conhecimentos e competências no mercado de trabalho. Os formadores e o pessoal académico são responsáveis pela atualização de competências e pelo aumento das qualificações. O grupo-alvo secundário são as universidades que poderão utilizar os resultados do projeto e implementar um programa de estudos de marketing atualizado e/ou implementar partes separadas de marketing em estudos de TIC. Como implementar os resultados do projeto e outras informações úteis serão descritas nas Orientações Metodológicas para a implementação da disciplina de marketing.

Parceiros do projeto 

O projeto envolve 5 parceiros da Lituânia, Letônia, Romênia e Portugal.

Mais Informações: http://www.fuseit.ipt.pt/parceiros.html

fuseit

Fuse IT (Nākotnes prasmes mārketinga un IKT izglītības jomā)

PT RO LV LT  

fuseit2020“Eiropas Savienībai ir jānodrošina, lai Eiropas darbaspēka zināšanas, prasmes, kompetence un radošums, jo īpaši tā IKT jomas praktiķi, atbilstu visaugstākajam profesionālajam standartam pasaulē un tiktu pastāvīgi atjaunināti efektīvas mūžizglītības procesā.” – Michel Catinat, Konkurētspējas un rūpniecības jomas IKT nodaļas vadītājs, Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts, Eiropas Komisija, 2015. gads.

IKT ir viena no galvenajām nozarēm Eiropā, kas sniedz arvien lielāku ieguldījumu ekonomikas izaugsmē un darbavietu radīšanā attīstītajās ekonomikās. Neraugoties uz to, saskaņā ar E-skill Europe Report (2014), IKT speciālistu trūkums palielinās. Paredzams, ka tuvākajos gados pieprasījums pēc tiem palielināsies. Piemēram, šobrīd lielās starptautiskās bankas atver savas nodaļas Lietuvā un tādējādi palielinās pieprasījums pēc augsti kvalificētiem IKT speciālistiem. Eksperti apgalvo, ka daudzi jaunieši joprojām izvēlas pētījumus, kas atšķiras no IKT. Daži skolu absolventi, kuri nākotnē varētu interesēties par IKT studijām, nestudē ar IKT saistītus priekšmetus, izvēloties dažādu specializāciju skolā. Tiem, kas pabeidz IKT studijas, ir pienācīga kvalifikācija, kurai tomēr vajadzētu būt prasmīgākai. Vidusskolas un augstskolas nodrošina studentiem tikai pamatzināšanas IKT jomā. Ja studenti vēlas strādāt ar konkrētu IKT, viņiem papildus ir jāstudē kompetences attīstības centros. Pašreizējā situācija attaisno daudzdisciplīnu pieeju IKT izglītībai, jaunu mācību programmu izstrādi un iespēju (un nosacījumu) radīšanu, lai iegūtu nepieciešamās prasmes un zināšanu ASAP (piemēram, izmantojot tiešsaistes kursus, mūžizglītības principus utt.). Raugoties no ilgtermiņa perspektīvas, IKT nodaļas būs spiestas pieņemt jaunu pieeju IKT izglītībai, kas varētu palīdzēt samazināt atšķirības un neatbilstības starp darba tirgus vajadzībām un studentu sociālajām vajadzībām (vai cerībām). Saskaņā ar Eiropas skolām (EUN) PRASMES zinātnē, tehnoloģijā, inženierzinātnēs un matemātikā (STEAM) kļūst par arvien svarīgāku daļu mūsdienu zināšanu ekonomikā. Līdz 2020. gadam ir vajadzīgs vēl viens miljons pētnieku, lai nodrošinātu Eiropas izaugsmi. Zinātnes izglītību vairs nevar uzskatīt par tikai elitārām mācībām topošajiem zinātniekiem vai inženieriem. Ir skaidri redzams, ka tikai zinātniski zinoši pilsoņi var pieņemt informētus lēmumus un iesaistīties dialogā par uz zinātni vērstiem sabiedrības jautājumiem. Kā norādīts nesenajā Eiropas Komisijas (EK) ziņojumā “Zinātnes izglītība atbildīgai pilsonībai”, zināšanas par zinātni un par to ir neatņemama sastāvdaļa, lai sagatavotu mūsu iedzīvotājus aktīvi iesaistīties un būt atbildīgiem pilsoņiem, radošiem un inovatīviem, spējīgiem sadarboties un pilnībā apzināties un risināt sarežģītos uzdevumus, ar ko saskaras sabiedrība. Diemžēl saskaņā ar EUN (2016. gads) STEAM trūkums ir sastopams visā Eiropā un attiecas uz gandrīz visām tehniskajām darbavietām, tostarp IKT.

Projekts “FUSE IT” (nākotnes prasmes mārketinga un IKT izglītības jomā) pievēršas izglītības un darba tirgus prasībām attiecībā uz profesionālajām prasmēm un zināšanām studentiem un augstskolu absolventiem (tostarp mūžizglītības pasākumiem).

Projektā tiks analizētas, izstrādātas, izstrādātas un īstenotas aktuālas mācību programmas, e-mācību materiāli, jaukta mācību vide, IKT zināšanu un prasmju pašnovērtējums un zināšanu novērtēšanas sistēmas simulācijas.

Projekta ilgums: 2019. gada 31. oktobris - 2021. gada 31. oktobris

Galvenie intelektuālie rezultāti ir saistīti ar mārketingu un nākotnes kompetencēm, un tie ietvers:

 • Vadlīnijas un pētījumu analīze augstākajā izglītībā;
 • Mācību programmu izstrāde un lokalizācija;
 • Dažādu priekšmetu e-mācību materiāli atsevišķās daļās;
 • Simulācijas izglītībai;
 • Pašnovērtējuma un zināšanu novērtēšanas sistēma;
 • Metodiskie norādījumi

Projekta rezultātā tiks ietekmēts 2 saņēmēju līmeņi. Primārajā mērķa grupā ietilpst:

 • Universitātes studenti;
 • Pedagogi, universitātes personāls, pieaugušo izglītības centri utt.
 • Uzņēmējdarbības sektors

Šī mērķa grupa gūs labumu no projekta, piedaloties apmācībā un zināšanu novērtēšanā, kas uzlabos viņu zināšanas un kompetenci darba tirgū. Mācībspēki un augstskolu darbinieki ir atbildīgi par prasmju uzlabošanu un kvalifikācijas paaugstināšanu. Vidējā mērķa grupa ir augstskolas, kas varētu izmantot projektu rezultātus un īstenot aktualizētu mārketinga studiju programmu un/vai īstenot atsevišķas mārketinga daļas IKT studijās. Kā īstenot projekta rezultātus un citu noderīgu informāciju, tiks aprakstīts īstenošanas mārketinga moduļa īstenošanas metodiskajās vadlīnijās.

Projekta partneri

Projektā ir iesaistīti 5 partneri no Lietuvas, Latvijas, Rumānijas un Portugāles.

 fuseit

Pokategorės

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos